Verím v ľudské dobro / I believe in the human good

5. októbra 2021

Verím že môže v živote existovať ľudské dobro a že ľudia dokážu mať v sebe dobrotu. Čoraz si to uvedomujem pri ľuďoch s ktorými som v kontakte. Neprestal som veriť že ľudia môžu jeden druhého povzbudiť a vzájomne sa objať. Lebo v súčasnej dobe slová môžu mať veľkú silu. Môžeme vďaka ním ľudí povzbudiť alebo im ublížiť. Aj keď sa ľudia môžu ku mne akokoľvek správať v ľudské dobro neprestanem veriť. Ja som šťastný keď viem že sú ľudia s ktorých to dobro jednoducho cítim. A zároveň som vďačný keď mám mnohé dni pre seba. Uvedomil som si aj to že je potrebné viac myslieť na to ako rozvíjať svoj vnútorný svet. Jeden najmilší človek mi povedal pravdu a som za to veľmi šťastný. Lebo aj keď verím v dobro je potrebné sa sústrediť sám na seba. Je dôležité sa sústrediť na tých správnych ľudí ktorí človeka vedia podporiť. O tom je celý náš život aby sme pochopili svoj vnútorný svet. Lebo v skutočnosti navonok je všetko odlišnejšie, než vo vnútri. Som šťastný že je tu rozumná komunita ľudí čo stojí za mnou. Že sú to ľudia čo ma nesúdia a vedia aký v skutočnosti som. Ako v realite tak aj vo virtuálnom svete sú skvelí ľudia čo ma dokázali niečo naučiť. Za tie roky čo žijem v tomto živote ma veľmi veľa vecí zmenilo. Uvedomil som si že sa musím obklopovať pozitívnymi ľuďmi čo ma nestresujú a nevyvolávajú vo mne strach. Ľuďmi čo môjmu životu dávať skutočný zmysel.

Anglická verzia (English Version)

I believe that there can be human good in life and that people can have goodness in themselves. I am becoming more and more aware of the people I am in contact with. I did not stop believing that people can encourage each other and hug each other. Because nowadays words can have great power. Thanks to them, we can encourage people or hurt them. Even though people can treat me in any way for human good, I will not stop believing. I’m happy to know that there are people with whom I just feel good. At the same time, I am grateful to have many days to myself. I also realized that it is necessary to think more about how to develop my inner world. One of the dearest people told me the truth and I am very happy for that. Because even though I believe in the good, I need to focus on myself. It is important to focus on the right people who can support a person. That’s what our whole life is about in order to understand our inner world. Because, in fact, everything on the outside is different than on the inside. I am happy that there is a reasonable community of people behind me. That they are people who do not judge me and know who I really am. Both in reality and in the virtual world, there are great people who have been able to teach me something. In the years I have lived in this life, many things have changed me. I realized that I have to surround myself with positive people who do not stress me and do not cause me fear. Give people life to my real meaning.

Nepripomínajme ľudom kým naozaj sú / Let’s not remind people who they really are

4. októbra 2021

Čoraz viac sa stretávam s tým že ľudí podľa nejakého aspektu treba hodnotiť. Treba ich odsúdiť len preto koľko vážia alebo že majú svoju inakosť. Mnoho ľudí sa rozhodne že budú inými aj za cenu že ich spoločnosť môže odsúdiť. Ľudia si myslia že mnoho iných ľudí môže za svoj zdravotný stav. Ale v skutočnosti za všetko môže ich psychika ktorá je časom nalomená. Uvedomil som si to pri jednom dievčati ktoré som spoznal a snaží sa žiť najlepšie ako len vie zo svojou inakosťou. V každej komunite ľudí môže byť niekto kto je úžasným človekom. A pri tom je úplne jedno či má človek nejakú orientáciu alebo nie. Len si ľudia predčasne vytvárajú predsudky a potom sa zistí že ľudia nie sú až tak zlí.

Uvedomil som si počas života že poznám mnoho ľudí z inou orientáciou a dodnes niektorí z nich sú mojimi priateľmi. Sú to ľudia s ktorých ide obrovské dobro a ktorých by mal každý spoznať. Ľudia radi pripomínajú druhým len chyby a nie ich dobré stránky. A toto je presne ten kameň úrazu. Žijeme v spoločnosti kde často môžu vznikať úplne rozdielne názory. Doslova prichádza to nálepkovanie že je niekto taký alebo je druhá strana odlišná. Ťažké je žiť niekedy v spoločnosti ktorá nedokáže akceptovať LGBTIQ komunitu alebo rómsku komunitu. Toto hádzanie všetkých do jedného vreca môže ublížiť aj tým čo sa snažia slušne žiť

Prečo nepripomíname ľudom že aké majú kladné stránky a čo všetko dokážu. Aj ľudia čo sú v transgender komunite môžu byť úžasnými ľuďmi. Každý človek vo svojej podstate môže byť úžasným človekom a ešte lepším priateľom. Hral som závody guličiek Marbles on Stream z dievčaťom Electric Mermaid a ona je tiež súčasťou transgender komunity. Čim viac som s ňou písal, uvedomil som si že vo svojej podstate je skvelým človekom. Byť iným nie je zlé ako sa môže v skutočnosti zdať. Len treba ľudom dať šancu a viem že mnoho ľudí mi povie že ako som si dovolil vyjadriť takýto svoj názor. Ja mám všetkých ľudí rovnako rád a moje presvedčenie ktoré mám mi nikto nemôže zobrať. Nie som plný zlosti voči ľudom len preto že to tak cíti väčšina spoločnosti.

Sám viem aké je to byť autistom a že tiež prežívam nejaké svoje pocity. Viem že prichádzajú s tým určité vnútorné boje ktoré často musím zvládnuť aby všetko bolo v poriadku. Som šťastný aj napriek tomu že mnoho vecí nebude ľahkých a že pravdepodobne môžu prísť aj stresy. Občas prichádzajú momenty kedy pochybujem o sebe a mám pocit že dokážem vo svojom živote omnoho viac. Očakáva sa odo mňa že na všetko budem poznať odpoveď a že na všetko nájdem nejaké riešenie. Ale to riešenie bohužiaľ nemusí prísť a musím nad mnohými vecami viac premýšľať. Áno mám chyby a myslím si že je stresujúce ak sa to komukoľvek pripomína. Niekedy to že človek lepšie vyzerá a dostane pochvalu že zhodí zopár kíl tak to človeku skôr viac uškodí ako pomôže. Myslím si že každý človek pre svoje zdravie robí maximum to čo najlepšie vie.

Slová ako dokážu pomôcť tak môžu človeku v skutočnosti aj ublížiť. Keď je niečo aj myslené v dobrej viere nemusí to vždy pomôcť. Ak je za tým nejaký dobrý úmysel dá sa to pochopiť, ale toto hodnotenie človeka nie je veľmi dobré. Skôr by človeka ľudia mali mať radi takého aký v skutočnosti je a nie riešiť či je silnejší alebo chudší. To že sa nepripomínajú človeku jeho dobré stránky tak to v skutočnosti nie je jeho problém, ale je to problém tých čo radi hodnotia iných. Možno by sa ľudia mali naučiť nešíriť len negativitu, zlosť a nenávisť. Mnoho ľudí by si zaslúžili aby ich niekto podporil a nie stále im niečo vyčítal. Lebo predsudky sa jednoducho stali určitou ľudskou bariérou a sami si tým ľudia škodia.

Ak sa niekto cielene správa zle, tak len vtedy to človeku treba pripomenúť. Ale keď sa niekto snaží spraviť niečo dobre a podľa svojich možností tešme sa s toho. Myslím si že človeka viac v živote dokáže povzbudiť keď ho niekto pochváli úprimne a nie zaujato. Lebo celý náš život stojí na jednoduchých veciach ktoré by mali robiť všetci. Ja si uvedomujem že keď sa mi niečo podarí, jednoducho nemôže byť žiadne ulietavanie. Keď sa niečo podarí treba zostať stáť nohami pevne na zemi. A naše poslanie ktoré v živote máme je to že sa budeme správať dobre k sebe, k ľudom a aj k našej planéte.

Každý z nás má na tomto svete nejaké poslanie. Nemôžeme ľudí okolo seba súdiť a mať pocit že predsudky sú tá najlepšia cesta. Musíme si vzájomne nájsť jeden k druhému cestu, lebo potom bude ťažké žiť v tomto svete. Ja vždy akceptujem všetkých okolo seba a nepovažujem za prekážku ak je ktokoľvek z ľudí inej orientácie. Je potrebné vyslať nejaký signál že každý človek do tejto spoločnosti naozaj patrí. Všetci ľudia na svete si zaslúžia pochopenie a lásku, lebo nikto nemôže za to ako sa narodil a ak príde nejaká zmena vždy je za ňou určité premýšľanie. Lebo ak dokážeme akceptovať všetkých ľudí okolo seba budeme mať šťastnejší život.

Tento text je pre písaný ako pre slovenskú a českú komunitu, tak si ho v angličtine budú môcť prečítať aj niektorí moji priatelia zo zahraničia. Chcel som vyjadriť že nech akokoľvek vnímam ľudí okolo seba nebudem ich súdiť za inakosť. To že človek zmení svoju orientáciu nie je rozhodnutie ktoré sa deje okamžite. Určite sú za tým aj diskusie a to že ako sa človek vo svojom tele cíti. Lebo predsudky v našej spoločnosti jednoducho nemajú priestor a ľudia čo sa snažia slušne žiť tak si ich treba zastať. Nehádžme všetkých do jedného vreca len kvôli tým čo robia LGBTIQ komunite hanbu a nevedia sa správať. Všetci ľudia na tomto svete majú svoje prirodzené miesto a zaslúžia si aby ich niekto vnímal.

Anglická verzia (English version)

I am increasingly encountering the fact that people need to be evaluated according to some aspect. They should be condemned only because they weigh or are different. Many people choose to be different even at the cost that their society can condemn. People think that many other people are to blame for their health. But in fact, their psyche, which is broken over time, is to blame for everything. I realized this with a girl I met and tries to live as best she can from her otherness. There can be someone in every community of people who is an amazing person. And it doesn’t matter if a person has an orientation or not. People just make prejudices prematurely and then it turns out that people aren’t that bad.

I realized during my life that I know many people from different orientations and to this day some of them are my friends. These are people who are doing a great good and whom everyone should get to know. People like to remind others only of mistakes and not their good sides. And this is exactly the stumbling block. We live in a society where completely different opinions can often arise. Literally comes the labeling that someone is so or the other side is different. It is difficult to live sometimes in a society that cannot accept the LGBTIQ community or the Roma community. Throwing everyone in one bag can hurt even those who try to live decently

Why don’t we remind people what their positive aspects are and what they can do. Even people in the transgender community can be amazing people. In essence, everyone can be an amazing person and an even better friend. I played Marbles on Stream ball races from the Electric Mermaid girl and she is also part of the transgender community. The more I wrote with her, the more I realized that he was, in essence, a great person. Being different is not as bad as it may actually seem. I just need to give people a chance and I know that a lot of people will tell me that how I dared to express such an opinion. I love all people equally and my beliefs that I have no one can take from me. I’m not full of anger at people just because that’s how most of society feels.

I know what it’s like to be autistic and that I also experience some of my feelings. I know that there are certain internal struggles that I often have to manage to keep everything in order. I’m happy despite the fact that many things won’t be easy and that stress can probably come. Sometimes there are moments when I doubt myself and I feel that I can do much more in my life. I am expected to know the answer to everything and to find a solution to everything. Unfortunately, this solution may not come, and I have to think more about many things. Yes, I have mistakes and I think it is stressful to remind anyone. Sometimes the fact that a person looks better and gets the praise of losing a few pounds so it hurts the person more than it helps. I think that everyone does their best for their health.

Words that can help can actually hurt a person. When something is meant in good faith, it may not always help. If there is any good intention behind it, it can be understood, but this assessment of human is not very good. Rather, people should like the person he really is and not decide whether he is stronger or poorer. The fact that a person is not reminded of his goodness, so in fact it is not his problem, but it is the problem of those who like to evaluate others. Maybe people should learn not to spread just negativity, anger and hatred. Many people deserve to be supported and not always blamed. Because prejudices have simply become a kind of human barrier, and people are harming themselves.

If someone behaves badly, then only then should one be reminded. But when someone is trying to do something well and according to their abilities, let’s look forward to it. I think he can encourage a person more in life when someone praises him sincerely and not biased. Because our whole life is based on simple things that everyone should do. I realize that when I do something, there simply can’t be any flight. When something happens, you need to stand firmly on the ground. And our mission in life is to treat ourselves, people and our planet well.

Each of us has a mission in this world. We cannot judge people around us and feel that prejudices are the best way. We must find each other’s path to each other, because then it will be difficult to live in this world. I always accept everyone around me and do not consider it an obstacle if any of the people is of a different orientation. It is necessary to send some signal that everyone really belongs to this society. All the people in the world deserve understanding and love, because no one is to blame for how he was born, and if there is a change, there is always some thinking behind it. Because if we can accept all the people around us, we will have a happier life.

This text is written for both the Slovak and Czech community, so some of my friends from abroad will be able to read it in English. I wanted to express that no matter how I perceive the people around me, I will not judge them as different. That a person changes his orientation is not a decision that happens immediately. There are certainly discussions behind it and how a person feels in his body. Because prejudices in our society simply do not have space and people who try to live decently should be defended. Let’s not throw everyone in one bag just because of what makes the LGBTIQ community ashamed and unable to behave. All people in this world have their natural place and deserve to be perceived.

Moment pravdy – tretia séria – 6. časť

3. októbra 2021

V živote je dôležité aby sme v ňom dokázali nájsť impulz. Aby sme skôr hľadali tie dobré veci ktoré robia človeka jedinečným. Lebo v skutočnosti že nádej ktorú máme okolo seba nás môže robiť lepšími ľuďmi. Už len stačí prejaviť to dobro ktoré v sebe naozaj máme. Bez ohľadu na všetky okolnosti treba hľadať v ľuďoch veci ktoré sú krásne. Treba veriť v to že nikto okolo nás nie je naozaj zlým. Aj ja bez ohľadu na to že stretávam okolo seba rôzne typy ľudí v ich dobro neprestávam veriť. Nikdy neprestanem veriť že nádej, viera a láska tu vždy budú okolo nás. Lebo keď sa v živote nikdy nevzdáme a budeme kráčať za tým po čom naše srdce budeme šťastnými ľuďmi. Keď nebudeme kráčať sami, ale z niekým tak náš svet bude omnoho lepším miestom. Je potrebné aby sme ľudí okolo robili šťastnými len tak pre radosť. Lebo aj keď v živote príde búrka tak zasvieti slnko. Šťastie je omnoho silnejšie než nejaké pochybnosti ktoré niekedy môžeme mať. Niekedy je omnoho dôležitejšie mať pokoru a žiť v pokoji. Lebo v skutočnosti len na maličkostiach naozaj záleží. Všetko pozlátko časom zmizne, ale je dôležité vo vnútri zostane. Preto je potrebné využiť čas ktorý v skutočnosti máme, lebo potom sa veci nemusia opakovať. Využime tie dobré momenty vďaka ktorým sa budeme cítiť omnoho lepšie. Namiesto dlhého čakania využime príležitosti ktoré v živote budeme mať. Naložme tak zo životom aby sme si mohli povedať že náš život má skutočne zmysel.

Dnes som písal pri skladbe ktorú vydali Kollárovci – Nádej, viera, láska.

Upokojujúce slová proti úzkosti

2. októbra 2021

Nech sa akokoľvek cítim tak viem že ma niečo dokáže upokojiť. Viem že dokážem nájsť niečo pri čom sa dokážem cítiť dobre a pri čom zabudnem na problémy. V kútiku mojej duše cítim že dokážem sa cítiť príjemne pri zvukoch, šepkaní a pri komkoľvek. Cítim že pri tých zvukoch ktoré počúvam je tu niekto skutočne so mnou. Necítim vo svojom vnútri určitú samotu a nemám úzkosť. Niekde cítim že som v spojení z určitou spriaznenou osobou ktorá ma drží nad vodou. Nie som sám viem že všetko okolo mňa je omnoho znesiteľnejšie. Že je niekto kto ma dokáže držať za ruku a nedovolí aby sa niečo v mojom živote skončilo. Dodáva mi pokoj do duše že nie všetci ľudia len hodnotia vonkajšiu krásu. Viem že môžem sa cítiť príjemne a kráčam po tej správnej ceste. Som myšlienkami pri správnych veciach a nepremýšľam nad tým že tomu ktokoľvek nerozumie. Upokojuje ma pocit že sa všetko dá nejakým spôsobom prekonať. Držím ma nad vodou ľudské pochopenie a slová ktoré ma dokážu po tvári. Ak je niečo čo nás dokáže upokojiť tak sa dokážeme cítiť oveľa lepšie. Vieme že tá nádej tu bude vždy s nami bez ohľadu na všetky okolnosti ktoré sa udejú.

Všetci tu

1. októbra 2021

Všetci tu na tomto svete sa snažíme nejakým spôsobom prežiť. Každý z nás rieši úplne iné radosti a zároveň aj problémy. Aj ja často riešim len to ako v tejto spoločnosti niečo dokázať aj za cenu že tomu nikto nebude rozumieť. Viem že by bolo najlepšie si dať stopku len preto že by to ktokoľvek povedal, ale neprišiel som na tento svet preto aby som sa niečoho vzdal. Ak samozrejme niečo nevyjde tak som s tým automaticky zmierený. Neplačem a ani nesedím v kúte že niečo v mojom živote nevyšlo, lebo žijem bez ohľadu na všetky okolnosti. Každý z nás sa stretne z lepším a aj z horším obdobím. Aj ja sa stretnem s tým že slová dokážu niekedy bolieť viac ako facka. Hudba mi dáva silu vtedy keď mi ľudia nie vždy dokážu rozumieť a majú pocit že vedia čo skutočne cítim. Občas cítim že ako je lepšie si nájsť nejaký čas pre seba a premýšľam hlbšie nad tým čo sa deje.

Skutočná pravda nestojí na tom že ju celú niekomu šplechneme do tváre. Lebo mnoho ľudí musí bojovať s tým aby mali trpezlivosť voči tým čo nevedia ako ísť ďalej. Aj ja musím bojovať z mnohými vecami ktoré sú často v mojom živote silnejšie a emotívnejšie. Tiež niekedy nemám úplne najlepší deň, ale nesťažujem sa a snažím sa to nejakým spôsobom zvládnuť aby ľudia nevideli že niekedy môže byť aj smútok na mojej tvári. Stále viac chápem že niekedy zvládnuť jednotlivé nástrahy vždy bude určitá výzva. Ale vždy sa postavím z hrdosťou a idem ďalej bez ohľadu na to či bude bolieť alebo nie. Som šťastný že dokážem na mnohé veci prísť sám a že priateľ na telefóne ktorý by vyriešil nejaké nejasnosti nie je potrebný. Jediné čo v skutočnosti môže byť pre mňa naozaj potrebné je prežiť svoj život v radosti a v pokoji.

Mňa nebavia tie povrchné intrigy a blbosti ktoré často ľudia môžu riešiť. Áno som človek čo žije vo svojom vlastnom svete a nebudem predstierať že to bude niekedy inak. Viem že by ma mnoho ľudí najradšej videlo v spoločnosti kde by bolo skvelé sa uvoľniť. Ale takto to pri introvertoch nikdy nebude fungovať. Lebo pre mňa je dôležitejšia kvalita ako kvantita a nebudem sa strkať niekam kam v skutočnosti nepatrím. Pochopil som to pred nejakým dlhším obdobím a viem že všetci v živote sa zmeníme. Aj ja som sa zmenil v tom že inak vnímam realitu. Mojou slabou stránkou je pravdepodobne že môže prísť okamih kedy sa vnútorne na nejakej myšlienke zaseknem. Všetci máme nejaké chyby a inak k tomu životu dokážeme pristupovať.

Mnoho ľudí si prejde tým dobrým a aj tým zlým. Lebo to tak v skutočnosti musí byť a nemôžeme to nejakým spôsobom popierať. Spoznal som veľa ľudí čo sa snažia zvládnuť svoj život najlepšie ako vedia. Pochopil som že mi viac sedia úprimní a pozitívni ľudia než tí čo tú pozitivitu len naoko hrajú. Občas ľudia majú pocit že vo svojom živote nič nerobím preto aby všetko bolo lepšie. Robím toho viac len nepotrebujem o tom silou mocou rozprávať. Lebo niekedy to že som iný mi môže spôsobovať radosť a zároveň aj starosť. Ja som nikdy nepovedal že ma niečo nudí alebo že neviem čo skôr. Robím veci čo ma napĺňajú šťastím a každý jeden deň som vďačný že sa zobudím. Som šťastný a sa snažím aby to išlo viac zvnútra a nie zvonka.

Snažím sa žiť nekonfliktným životom a uvedomením si že hádka žiaden problém nevyrieši. To že sa budem hnevať na celý svet a vybíjať si svoju frustráciu na iných ľuďoch tak tým ublížim iba sebe. Lebo hnev nie je cesta ktorá človeku dokáže zabezpečiť šťastný život. Prial by som si aby ľudia pochopili že hnevom sa nič nevyrieši len skôr zhorší. Ja keby sa vo svojom živote nahnevám tak všetkých ľudí okolo stratím a ešte ja budem tým zlým. Vždy budem veriť v dobro aj keď nie všetko v živote bude iba dobré. Niekedy si musíme prejsť všetkými tými prekážkami aby sme sa dostali k tomu vytúženému vrcholu. Lebo život nie je iba o mne jeho súčasťou môže byť viac ľudí.

Nikdy som nefrflal a ani nepovedal že nikomu nepomôžem. Vždy som každému teda ak sa dalo nejako pomohol. Nepovedal som ani to že na niečo kašlem alebo že sa mi do niečoho nechce. Len občas aj ľudia ktorých poznám dlhšie ma nemusia poznať v každom aspekte života. Tak ako ja nemusím vo všetkom poznať ich, ani oni veľmi nepoznajú mňa. Ak príde na mňa frustrácia a smútok tak iba vtedy ak viem že z niektorými vecami v živote nemám moc niečo urobiť. Keď viem že mám šancu niečo urobiť tak to urobím bez premýšľania. Niekedy ma neteší keď som do niečoho nasilu tlačený a tento nátlak nijako nepomáha sa cítiť lepšie. Nie som šťastný keď ma ľudia tlačia do nejakej odpovede len preto aby ich tá odpoveď nejako upokojila. Lebo môj stres môže vznikať vtedy keď som tlačený do niečoho o čom nechcem hovoriť. Snažím sa žiť tak aby som nebol rozrušený a zaťažený stresom. Niekedy aj otázky na ktoré jednoducho neviem odpovedať ma dokážu do veľkej miery vystresovať. Ja jednoducho nemám odpoveď na všetko a nemyslím si že sa to niekedy zmení.

Som šťastný že môžem nejakým spôsobom priblížiť svoj svet. Nie vždy všetko ide podľa predstáv, ale čoraz viac som to akceptoval. Dokážem ísť ďalej, lebo v skutočnosti to dokážu všetci ľudia. Lebo je potrebné aby sme všetci čo sme tu poznali podstatu života. Realita nie je to čo vidíme na sociálnych sieťach, ale okamihy zažívané v realite. Lebo každý z nás môže naložiť zo životom tak ako najlepšie len dokáže. Každému kto to dokázal dočítať do konca a pochopiť moje pocity som vďačný. Lebo to vnímam ako poslanie vyjadriť nejaké svoje pocity ktoré mám. A viem že sa to dá vyjadriť bez akejkoľvek pretvárky a že sa tým niekam posuniem. Lebo nájsť v sebe vnútornú silu ako dostať všetky myšlienky je umenie. Je to umenie nielen pre mňa, ale každý čo píše to môže cítiť rovnako.

Tiene

30. septembra 2021

Kráčam po svete z určitou myšlienkou,

že tiene skutočne kráčajú za mnou,

občas mám pocit že nič nie je náhoda,

hľadám cestu vo svojom vlastnom svete,

či je niečo správne tak to čas ukáže,

kráčam a hľadám vo svojom vnútri pravdu,

snažím sa pochopiť akú mám skutočne misiu,

šíriť dobro je ťažšie pri nepokojnej ľudskej duši,

ak je v nej príliš veľa strachu a vnútornej duši,

nie vždy dokážem nájsť odpoveď ktorá by ľudí upokojila,

keby som ju aj našiel neviem či by bola správna,

nedá sa na všetko v živote nájsť okamžité riešenie,

nie zo všetkými sa dá byť v absolútnej zhode,

občas môžu veci v živote nejakým spôsobom fungovať,

a aj ten správny kompromis sa časom dokáže nájsť,

v tieni všetkých udalostí sa odvracia pozornosť niekam inam,

prestávame sa sústrediť na to čo je našim skutočným impulzom,

sústreďme sa na ľudí a na to ako načerpať pozitívnu energiu,

držme sa pri tých čo nám v živote dokázali dať šancu,

život máme len jeden a preto si prestaňme niečo vyčítať,

kvôli odlišným názorom prestaňme jeden druhému nadávať,

je načase ukončiť všetky tieto spoločenské nezhody,

nehodnoťme váhu človeka ale to akej je povahy,

vnútro je dôležitejšie ako to je navonok,

hodnotiť človeka ako vyzerá skôr môže spôsobiť psychický zmätok,

nie všetci za to ako vyzerajú reálne aj môžu,

tak ako slová kritiky aj pochvala dokáže ublížiť človeku,

každý sa stará o fyzický stav ale o ten psychický sa málokto zaujíma,

lebo v skutočnosti je dôležitejšie psychicky povzbudiť človeka,

hodnotiť človeka ako vyzerá tým človeka nikto nepovzbudí,

mnoho slov aj mňa niekedy vo vnútri skutočne bolí,

niekedy ani dobrý úmysel nemusí vypáliť šťastne,

v tieni všetkých okolností ich treba vysloviť rozumne,

naučme sa že to vo vnútri je skutočne podstatné,

to že je každý človek iný nemusí byť vždy zlé.

Ako to cítim – krátka úvaha

28. septembra 2021

Ako to vnútorne cítim už môže byť omnoho jasnejšie. Cítim to tak že je mi oveľa lepšie ak sú k tomu správne impulzy. Keď cítim že je nejaká motivácia sa niekam posúvať, tak sa posúvam. Keď počúvam hudbu alebo robím čokoľvek iné čo ma naplní šťastím tak je všetko lepšie. Skôr sa deje pravý opak moja energia je stále silnejšia, lebo si ju dodávam tými správnymi myšlienkami. Lebo robím veci ktoré ma nestresujú a pri ktorých cítim že ma nevyčerpajú. Vnútorná sila je presne to čo mi pomáha sa nevzdať ani v tom najťažšom momente. Vo veľkej miere sa cítim viac dobre ako zle, lebo keď sú nepokojné situácie nechcem sa sťažovať. Skôr sa sústredím na okamihy ktoré ma v skutočnosti tešia. Preto mnoho vecí vo svojom živote vydržím lebo si svoje sily rozložím. Mnoho vecí vo svojom živote strpím, lebo moja trpezlivosť je to vďaka čomu môžem kráčať životom. Nevyčerpávam svoju dušu nesprávnymi myšlienkami, ale občas prídu v mojom živote zamyslenia. Príde určité poznanie pri ktorom sa dokážem niečo skutočne naučiť. Vo všetkom hľadám to dobré a pozitívne pre mňa samotného. Počúvam ambienty a relaxačné skladby lebo ma to vo vnútri upokojuje. Robím veci ktoré ma upokojujú a nie vyčerpávajú, hľadám vždy tú správnu cestu ako sa niečo dá. Pravdepodobne celá cesta životom je o tom využiť každú možnosť ktorá sa mi naskytne. Nepochybujem o tom že mi mnoho ľudí chce dobre a som im za to vďačný. Ale sú okamihy na ktoré občas treba prísť aj samostatne, nájsť vo svojom vnútri ten kľúč ktorý mi otvorí tie správne dvere. Cítim to tak že ak je šanca v živote niečo dokázať tak to treba využiť. V každom smere môžeme nejakým spôsobom napredovať. Moja vnútorná sila je presne tou mojou silnou stránkou vďaka ktorej množstvo vecí dokážem zvládnuť a vďaka čomu sa vnútorne nevyčerpám. Tá moja vnútorná sila bola tým mojim tajomstvom. Nemyslím na to či ma niečo unavuje, ale skôr na to čo mi dokáže dať tú silu. Je to sila ktorá človeka môže posunúť po vonkajšej, vnútornej, duchovnej a akejkoľvek inej stránke. Preto sa vo svojom živote nikdy nevzdávam, ale hľadám spôsob ako všetko zvládnuť. A vlastne som veľmi vďačný že to tak naozaj cítim. Lebo keď zatvorím oči tak to nie vždy značí únavu, ale predstavím si niečo pekné čo ma môže urobiť šťastným. Zatvorím oči a predstavím si všetky moje obľúbené farby ktoré žiaria na mojej ceste životom. Lebo toto je moja cesta a ja cítim vo svojom vnútri že je správna a že sa pri nej cítim šťastný. Nie je to cesta vyčerpania, ale môjho každodenného uvedomenia že tu vždy bude niečo vďaka čomu má môj život zmysel. Že to vždy bude mať zmysel kvôli rodine, priateľom a aj vďaka okamihom na ktoré teraz spomínam rád. Som vďačný že môžem kráčať životom a nevnímam to ako nejakú samozrejmosť. Len viem že v živote dostávam šance a využívam ich najlepšie ako sa to v danom okamihu dá. Chcel som dať ľudom odpoveď vďaka ktorej ma hlbšie spoznajú alebo tým čo už ma poznajú ale nemali v tom čo cítim jasno.

PS: Ľudí podľa mňa nevyčerpáva to že idú neskoro späť alebo že majú nedostatok spánku. Ľudom skôr môže dvíhať tep to napätie v spoločnosti ktoré sa za posledný rok vytvorilo. Toto ľudí skutočne vyčerpáva že počujú len negatívne až zlé správy, namiesto toho aby počuli niečo čo ich povzbudí. V skutočnosti je toto hlavný problém a spúšťač ľudského stresu, úzkosti, depresie a všetkých tých negatívnych pocitov ktoré do veľkej miery ovplyvňujú duševné zdravie. Toto vyčerpáva aj mňa že počujem príliš veľa negatívnych vecí a potom sa nedá čudovať že prídu stresy a napätie. Ale bez ohľadu na všetky okolnosti sa snažím byť šťastným človekom a tešiť sa s toho čo mám. Snažím sa mnoho vecí zo svojho života vytesniť. Nevyčerpáva ma písanie textov, nevyčerpávajú ma ľudia ktorých mám rád, ale to že je vo svete príliš veľa negativity. Nie je to napísané aby som niečo vo svojom živote obhájil, ale preto lebo chcem zostať bezkonfliktným človekom ktorý nepotrebuje k životu hádky.

Pre nikoho

27. septembra 2021

Žijeme na planéte ktorá v skutočnosti nie je nikoho. Máme ju v skutočnosti požičanú a vieme že bude raz potrebné aby sa vrátila do tých správnych rúk. Vieme že si v nej nemôžeme úplne robiť čo chceme a aj napriek tomu to skutočne robíme. Lebo si myslíme že to čo robíme je v skutočnosti správne. Ale v skutočnosti to môže byť omyl za ktorý ponesieme všetci následky bez rozdielu. Je potrebné s tejto planéty urobiť lepšie miesto vďaka ktorému bude môcť vyrastať nová generácia ľudí. Lebo potom keď tí ľudia prídu na svet budú mať množstvo otázok o tom čo predošlá generácia s touto planétou urobila. Budú sa zaujímať o to či sme vytvorili čistejšie prostredie vďaka ktorému nebude toľko dymu a že či budú môcť na nej žiť plnohodnotný život.

Dlhodobo si myslím že okrem klimatickej krízy ktorá sa v skutočnosti rieši je ešte potrebné vyriešiť ako sa budeme správať k planéte. Lebo v skutočnosti to nemusí byť len o tom že separujeme do jednotlivých kontajnerov. Problém je v nás samotných, lebo nadobúdame pocit že nám táto planéta patrí. Uveríme prakticky čomkoľvek len preto aby nás to vnútorne upokojilo. Máme pocit že si tu môžeme naozaj robiť čo chceme a nikto nás za to nemôže potrestať. Ale v skutočnosti jedinú moc nás potrestať má príroda a zvieratá ak sa nesprávame najsprávnejšie. Toto je obrovský problém na ktorý často môžu upozorňovať aj ľudia čo sa vyznajú v ekológii.

Kedykoľvek sa môže stať že planéta v ktorej žijeme tak bude žiť bez nás. My ako civilizácia raz prestaneme existovať a je často správny čas si to priznať. Nemôžeme žiť v ilúzii že všetko čo je na planéte bude automaticky naše. Lebo v skutočnosti ani les po ktorom kráčame nie je náš, ale žijú v ňom zvieratá pre ktorých je to domovom. Keď ten priestor nejakým spôsobom narušíme tak je logické že aj tie zvieratá sa správajú agresívnejšie. Oni sa jednoducho s pasie nenaštvú a nenapadnú len tak človeka. Má to svoj dôvod lebo my im do veľkej miery narúšame daný priestor kde žijú aj zo svojimi mláďatami. To že zvieratá vyrážajú zo svojho prirodzeného prostredia majú do veľkej miery ľudia. Ľudia čo si jednoducho chcú s nich urobiť trofej a vystaviť si ju na stene.

Je mnoho ľudí čo hovoria o klimatických zmenách ale veľká časť ľudí sa im vysmieva. Do veľkej miery sa snažíme mať veci ktoré v skutočnosti ani nepotrebujeme. Máme príliš veľa vecí ktoré si zbytočne hromadíme a aj tak ich neskôr vyhodíme. A je to tak najmä preto lebo sa nám jednoducho nezmestia do skrine. Nech sa to akokoľvek javí tak jednotlivec sám o sebe nezmôže nič. Lebo v skutočnosti musia prísť aj zákony vďaka ktorým by naše prostredie fungovalo lepšie. A tu nejde o to či je niekto väčší alebo menší ekológ. Len keď sa nejako správame k prírode, tak nám jednoducho vráti či v podobe extrémneho slnka alebo prívalových dažďov.

Nie všetci ľudia sú ekoteroristi ako ich niektorí nazývajú. Len jednoducho pomenúvajú veci tak ako naozaj sú. Jednoducho obývame určitý priestor ku ktorému sa treba správať s úctou. To že ľudia nemajú hádzať mimo koša by mali stále vedieť. Aj keď nie je táto planéta naša, tak by sme mali mať úctu voči sebe samým. Všetko sa často jednoducho hovorí, ale málokto to má odvahu urobiť. Mnoho ľudí hovoria osvetové heslá, ale správajú sa často omnoho horšie. Lebo často sú to len slová, ale skutočné činy nikdy od nich ani neprídu. Samozrejme že sa všetko v živote nezmení okamžitým šmahom ruky. Ľudia čo sa vyznajú v životnom prostredí by mali robiť väčšiu osvetu a mal by im niekto načúvať.

Aj keď v skutočnosti to nie je čisto o životnom prostredí, ale o tom či máme úctu sami k sebe. Lebo keď ju máme tak dokážeme žiť aj v prostredí ktoré všetci spoločne tvoríme. Každý hoc aj malou troškou môže k niečomu prispieť. Samozrejme to nemusia byť okamžite nejaké obrovské zmeny, ale všetko musí mať nejakú svoju postupnosť. Lebo všetko sa bude meniť postupne a nesmie sa na to nejakým spôsobom tlačiť. Lebo aj to naše prostredie prirodzene mení má svoje nádherné farby. Tešíme sa keď je pekné počasie a môžeme ísť niekam von. A to ani nemusíme niekam ďaleko, ale niekam kde môžeme nabrať pozitívnu energiu.

Ak naozaj chceme zachovať našu planétu aj pre ďalšiu generáciu je potrebné robiť správne veci. Veci ktoré budú vychádzať z nášho srdca a nebude za nimi vypočítavosť. My čo nie sme odborníkmi na ekológiu a životné prostredie môžeme po troške urobiť svet lepším miestom. Len samozrejme ak má fungovať osveta tak nesmie byť za ňou nejaký nátlak. Nesmie sa tlačiť na ľudí aby niečo urobili lebo vtedy celá osveta stratí svoj zmysel. Ale je dôležité aby sme informácie ktoré dostaneme spracovali v najlepšej možnej miere a zobrali si z nich niečo. Je potrebné naložiť s tým čo máme najrozumnejšie ako len môžeme vedieť. Keď s tým naložíme tak aj planéta k nám bude milosrdná.

Moment pravdy – tretia séria – 5. časť

26. septembra 2021

Občas cítim že sú okamihy kedy pred niečím skutočne utekáme. Pravdepodobne je to kvôli nejakej vnútornej obave s toho ako by to zobrali. Aj ja si uvedomím že žijem vo svete kde je náročné demonštrovať svoju vlastnú silu. Premýšľam často o tom že či dobro v našej spoločnosti naozaj má význam alebo ho ľudia budú zneužívať. Pri debate s pár ľuďmi pri ktorých som na úplne rovnakej vlne mi pomáha prísť na určité poznanie. Že dobro má zmysel ak má zmysel ho z niekým šíriť. Uvedomujem si že aké je to v tejto spoločnosti hľadať svoje miesto. Niekedy je to ľahké a inokedy to dokáže byť aj úplne zložité. Len čoraz viac cítim že sa hádať alebo hnevať prestalo pre mňa mať absolútny zmysel. Pre mňa má zmysel pokoj a pokora, lebo bojovať voči určitým veciam sa veľmi neoplatí. Žijem tak aby som nemusel o určitých veciach premýšľať, ale občas sa filozofickým úvahám nevyhnem. Niekedy prídu dni kedy prichádzajú obavy o to či mi niekto niečo nevykričí. Ja niekedy nemám ako odhadnúť že či som niečo urobil dobre alebo zle. Nie vždy čakám za všetko pochvalu alebo uznanie, ale sú dni kedy vstávam s tým či sa na mňa niekto nenahnevá. Preto je v živote náročné byť dobrým človekom keď si ľudia budú môcť ľahšie nájsť zámienku ako sa správať zle. Ale napriek všetkému sa nenechám odradiť lebo pokoj a dobro je potrebné šíriť. Robím to pre tých čo tomu môjmu dobru naozaj rozumejú a posúvajú ma vpred. Kvôli tým ľudom nikdy nebudem utekať a budem všetkému okolo seba čeliť.

Počúval som pri písaní skladbu od Rise Against – Prayer Of The Refugee.

ASMR zachránilo moju dušu

24. septembra 2021

Mnoho ľudí niekedy nerozumie že prečo píšem v rámci tejto kategórie svoje príspevky. Lebo chcem aby boli pozitívne a bolo v nich určité posolstvo. Chcel aby to bolo viac postavené na mojej ľudskej fantázii a na tom aby moja duša dokázala uniknúť s toho nekonečného kruhu. Chcel som raz urobiť video ktorým by som priblížil ASMR, ale nikto to nedocenil. Preto radšej zostávam pri písanej forme článkov s ktorou môžem hlbšie preniknúť do vlastnej fantázie. Môžem si predstaviť že niekto kto robí ASMR je reálne so mnou, hovorí do ucha nejaké slová. ASMR dokáže vždy zachrániť moju dušu keď sa cítim najviac vo vnútornom rozpoložení keď mám pocit že neviem ako ďalej. Keď mám úzkosť a občas cítim že neviem ako s toho celého von pomôže len ASMR. Vždy si popočúvam ľudí čo ho robia a vďaka tomu sa reálne upokojím. Dostanem sa do bodu kedy je všetko lepšie a uvedomím si že problémy sú len takou malou bublinou. Pomáha mi to v kombinácii z hudbou a píšem takéto texty aj za cenu že im nikto nebude rozumieť. Sú to texty pri ktorých nečakám veľkú čítanosť, lebo som ich začal písať pre radosť. Začal som ich písať preto aby som nabúral trošku tú svoju vážnosť v stránke. Aby som sa dokázal vo svojom živote odlíšiť od ostatných ľudí. Pri ASMR mám často mám určité jasné témy ktorých sa držím a teší ma že ich robím. Som vďačný že tieto texty vznikajú každý piatok a pri ktorých sa dokážem viac realizovať. Verím že tieto moje texty majú význam a budem ich robiť veľmi dlho.