Archive for the ‘Myšlienky o živote’ Category

Problémy / Problems

20. októbra 2021

Je správny čas mnoho vecí ktoré sa často dejú reálne pomenovať. Pravda je taká že všetko sa na nás v skutočnosti zvalilo ako jedna veľká guľa. Mnoho vecí sa v samotnej spoločnosti zmenilo a nikdy to už nebude také ako na začiatku. Vieme že vždy tu budú ľudia ktorí ťahajú za tie nitky spravodlivosti. Sme súčasťou nejakej hry ktorú pravdepodobne nedokážeme vyhrať. Je to hra kde viac prevláda akékoľvek pokrytectvo než zdravý rozum. Hra v ktorej nie sú rešpektované pravidlá ale treba ísť doslova cez mŕtvoly. Namiesto počúvania a tolerovania odlišných názorov sa z niektorých ľudí stali extrémni liberáli alebo extrémni konzervatívci. Jedna a aj druhá strana za niečo bojujú, len nevedia za čo. Len vedia že majú svoj názor a potrebujú ho vnútiť samotnej spoločnosti.

Problémy s ktorými sa pasujeme je príliš veľa a sú spúšťačom toho že duševné zdravie je narušené. Mladí ľudia sa boja o svojich pocitoch hovoriť lebo ich nemá kto vypočuť. Toto je tiež jeden s problémov ktoré radšej sa ani nepomenujú, lebo ľudia majú pocit že o tom treba mlčať. Je dôležité prestať žiť v neustálej slepote a tváriť sa že nič okolo nás jednoducho neexistuje. Tá bublina sa nemôže nejakým spôsobom nabaľovať ale musí prasknúť aby všetko bolo dobré. Žijeme vo svete kedy sa viac rieši fyzické zdravie, ale dôležitejšie je psychické zdravie. Lebo človek čo sa cíti psychicky dobre, tak sa bude cítiť lepšie aj fyzicky a to je holý fakt ktorý sa nedá poprieť.

Do nepriateľskej atmosféry prispeli aj politici svojim nejasnými postojmi. Začali sa miešať do vedeckých záležitostí ktorým v skutočnosti nerozumejú. Preto ľudia majú apatiu a ešte silnejšie pôsobia slová ktoré do istej miery môžu byť ako vata. Preto je v skutočnosti spoločnosť tak veľmi rozdelená. Lebo ľudia necítia pocit istoty a pokoja. Preto samotné emócie môžu eskalovať do tak extrémnych rozmerov. Všetko je omnoho viac vyhrotenejšie a ľudia prestávajú ovládať svoj hnev. Emócie zmenili veci do takej miery že sa stratil akýkoľvek racionálny aspekt. Jednoducho nás emócie ovplyvňujú v našom každodennom živote.

Ľudia viac idú do konfliktov a hádajú sa o tom kto má aký názor. Ja som sa nikdy do takých vecí nepúšťam a ani sa nepustím aj keby sa mal na mňa ktokoľvek nahnevať. Vyhrotilo sa to do takej miery že vznikajú predsudky voči ľudom čo sú inak orientovaní alebo majú určité postihnutie. Je na svete veľmi veľa chorôb na ktoré sa umiera vo svete, ale najhoršia je choroba pri ktorej umiera ľudská duša z vnútra. Nenávisť je tá najhoršia choroba lebo doslova zatemňuje mozog a ľudia potom začnú nenávidieť kadekoho. Ľudia majú plné ústa tolerancie a nesprávajú sa podľa toho. A toto je od nich nečestná hra ktorú v skutočnosti hrajú. Hovoria ako nesúdia ostatných, ale pri prvej príležitosti by človeka okamžite podrazili. Samozrejme nie je všetko čierno-biele lebo sú aj pozitívne príklady ľudí. Sú to ľudia čo majú pokoru a snažia sa žiť príkladne, robia všetko preto aby svoj svet naplnili láskou a radosťou.

Na jednej barikáde stoja tí čo sú proti niečomu a tí čo sú za niečo. Ja nestojím ani na jednej strane snažím sa žiť v pokoji a láske aj napriek tomu že môžem byť považovaný za divného. Mňa nebavia povrchné veci a názory pri ktorých neviem ako mám reagovať. Ja vnímam že sa niečo deje, ale nechcem sa tým v skutočnosti veľmi zaoberať. Lebo dôležitejšie sú omnoho iné veci než premýšľať nad vecami ktoré nemám ako veľmi zmeniť. Ja sa zaoberám vecami ktorým v skutočnosti rozumiem a viem že sa pri nich niečo naučím. Počúvam hudbu a teším sa s každej novej pesničky ktorá je vydaná. Tým v skutočnosti žijem a za to budem stále veľmi vďačný.

Ja keby mám premýšľať nad všetkými problémami sveta zbláznil by som sa. Keby mám robiť veci ktoré sa v skutočnosti odo mňa očakávajú plnil by som sny iných a nie tie svoje. Lebo človek čo nejakým spôsobom myslí na seba nie je sebec a pokrytec. Každý človek sa snaží si nájsť čas na veci ktoré predtým kvôli povinnostiam zanedbával. A nesmieme zabúdať sami na seba, lebo ten čas ktorý máme je veľmi vzácny. Môže sa stať že mnoho okamihov sa nemusí už nikdy zopakovať. Najmä to čo máme urobiť jednoducho viac neodkladajme na iný deň urobme to okamžite. Nikto za nás nič nespraví, jednoducho musíme niečo urobiť my pokiaľ je to v našich možnostiach.

Problémy sú tu na to aby sme im čelili a niečo si z nich zobrali. Aby sme sa naučili viac žiť v pokore a láske, prípadne aby sme sa v negatívnych emóciách hnevu neutopili. Preto je potrebné hľadať cestu na ktorej viac posilníme dôveru sami k sebe a aj k iným ľudom. Nehľadajme stále len chybu v niekom, ale naučme sa všetky problémy riešiť s chladnou hlavou. Naučme sa vzájomne pochopiť a pokúsme sa zjednotiť lebo viac vecí nás spája než rozdeľuje. Všetko máme vo svojich rukách a dokážeme zvládnuť čokoľvek čo nás v živote čaká. Nie sme na tomto sami, vždy tu budú ľudia čo budú pri nás skutočne stáť.

Pri písaní som počúval pieseň od Haze – Problems (feat. Akala & Black The Ripper)

Anglická verzia (English Version)

It’s the right time for many things that can often be realistically named. The truth is that everything actually fell on us like one big ball. Many things have changed in society itself, and it will never be the same again. We know that there will always be people pulling the strings of justice. We’re part of a game we probably can’t win. It is a game where any hypocrisy prevails more than common sense. A game in which the rules are not respected but you have to go literally through corpses. Instead of listening to and tolerating differences of opinion, some people have become extreme liberals or extreme conservatives. Both sides are fighting for something, they just don’t know what. They just know they have their opinion and need to force it on society itself.

The problems we deal with are too many and are the trigger that mental health is impaired. Young people are afraid to talk about their feelings because there is no one to hear them. This is also one of the problems that they prefer not to mention, because people feel that they need to keep quiet about it. It is important to stop living in constant blindness and pretending that there is simply nothing around us. That bubble can’t pack in any way, but it has to burst to make everything good. We live in a world where physical health is more addressed, but more important is mental health. Because a person who feels mentally good will feel better physically as well, and this is a simple fact that cannot be denied.

Politicians also contributed to the hostile atmosphere with their vague attitudes. They began to interfere in scientific matters that they did not really understand. Therefore, people have apathy and even stronger words that can to some extent be like cotton wool. That is why, in fact, society is so very divided. Because people do not feel secure and at peace. Therefore, the emotions themselves can escalate to such extreme proportions. Everything is much more acute and people are losing control of their anger. Emotions changed things to such an extent that any rational aspect was lost. Emotions simply affect us in our daily lives.

People go into conflicts more and argue about who has what opinion. I never do such things, nor do I, even if anyone is angry with me. It has escalated to such an extent that there are prejudices against people who are otherwise oriented or have a certain disability. There are many diseases in the world that are dying in the world, but the worst is the disease in which the human soul dies from within. Hate is the worst disease because it literally darkens the brain and people then start to hate anyone. People have mouths full of tolerance and don’t act accordingly. And this is a dishonest game from them that they are actually playing. They say that they do not judge others, but at the first opportunity they would trip a person immediately. Of course, not everything is black and white because there are also positive examples of people. They are people who have humility and try to live by example, they do everything to fill their world with love and joy.

On one barricade stand those who are against something and those who are for something. I don’t stand on either side trying to live in peace and love even though I may be considered strange. I don’t like superficial things and opinions where I don’t know how to react. I feel that something is going on, but I don’t really want to deal with it much. Because more important things are more important than thinking about things that I don’t have much to change. I deal with things that I really understand and I know that I will learn something from them. I listen to music and look forward to every new song that is released. In fact, I live by that and I will still be very grateful for that.

If I had to think about all the world’s problems, I would go crazy. If I had to do the things that are actually expected of me, I would fulfill the dreams of others and not my own. Because a person thinks of himself in some way is not a self and a hypocrite. Everyone is trying to find time for things they used to neglect because of their duties. And we must not forget ourselves, because the time we have is very precious. It may happen that many moments never have to be repeated. Especially what we have to do simply don’t put it off until another day, let’s do it immediately. No one will do anything for us, we just have to do something as long as we can.

There are problems for us to face them and take some of them. In order to learn to live more in humility and love, or not to drown in negative emotions of anger. Therefore, it is necessary to look for a way in which we will further strengthen our trust in ourselves and in other people. Let’s not just look for a mistake in someone, but learn to solve all problems with a cool head. Let’s learn to understand each other and try to unite because more things unite us than divide us. We have everything in our hands and we can handle anything that awaits us in life. We are not alone in this, there will always be people who will really stand by us.

While writing, I listened to a song by Haze – Problems (feat. Akala & Black The Ripper)

Dobrý pocit / Good Feeling

18. októbra 2021

Nech to akokoľvek vyzerá na istý čas bolo potrebné sa odmlčať. Bolo potrebné porozmýšľať o veciach a živote ako takom. Táto pauza mi do veľkej miere pomohla nejakým spôsobom prísť na to že bolo potrebné upokojiť svoju dušu. Dušu ktorá bola v určitom nepokojnom móde a aj z určitými zvláštnymi pocitmi. Mal som pocit že vypísať sa s toho bude to najlepšie riešenie, ale nakoniec nebolo. Vnútorné presvedčenie ktoré som mal v sebe prevalcovali moje vlastné emócie. Uvedomil som si že bolo potrebné ubrať tempo, ktoré som mal. Začal som písať texty ktoré sú venované aj zahraničnej komunite. Do veľkej miery ma to inšpirovalo v nich pokračovať ďalej. Mrzelo ma že takéto texty ktoré by boli v súčasných dvoch jazykoch som nerobil skôr, lebo si uvedomujem že ma čítajú aj zahraniční čitatelia.

Počas tejto pauzy som hlbšie premýšľať nad svetom. Nad tým že prečo sa zamýšľame nad vecami ktoré v skutočnosti nemáme veľmi zmeniť. V tomto svete sme nadobudli pocit že môžeme všetko zmeniť. Môžeme niektoré veci zmeniť, ale nedokážeme zmeniť ľudí. Ich hodnotové svety budú odlišné od sveta inej skupiny ľudí. Je to v poriadku že každý človek má na svet iný názor. Pravdepodobne to že vnímame niektoré veci nás skôr začalo rozdeľovať ako spájať. Ja som nikdy neprestal veriť v dobro ľudí a viem že nech budem robiť čokoľvek tak dokážem mať s toho dobrý pocit.

Uvedomil som si že moje šťastie nie vždy stojí na tom niečo napísať. Ja ak niečo napíšem tak nad tým logicky premýšľam. Musí ma k tomu inšpirovať nejaký moment alebo zážitok z reálneho života. A som hrdý že mnohé veci dokážem napísať keď sa mi to ako introvertovi ťažko vyjadruje. Lebo všetko čo v živote urobím vychádza s toho ako to naozaj cítim. Jednoducho svoje pocity nedokážem oklamať a viem že mnoho ľudí to dokáže vycítiť Som šťastný že v určitých okamihoch sa necítim sám a vždy je tu niekto kto ma dokáže skutočne podporiť. Začali mi psychicky pomáhať veci ktoré som predtým nerobil. Spoznal som množstvo skvelých ľudí ktorých pozitívna energia ma motivuje byť lepším človekom.

Do veľkej miery mi začalo psychicky pomáha si púšťať ambientnú a Lo-Fi hudbu. Pri hudbe často dokážem upokojiť svoju vlastnú dušu. Často sa ponorím do úplne iného sveta pri ktorom nachádzam spásu. Vnímam ju ako určitú formu terapie ktorá ma dokáže robiť šťastným človekom. Hudba sa stáva mojou veľkou inšpiráciou pri mnohých článkoch ktoré píšem. Keď počúvam akúkoľvek pesničku tak jednoducho na určité problémy a starosti zabudnem. Upokojím sa pri nej a často dokážem v nej nájdem východisko zo situácii v ktorých sa cítim nekomfortne. Preto som vďačný za každého človeka čo tvorí hudbu a robí nejakým spôsobom môj život oveľa lepším.

Hrám komunitné hry z ľuďmi a zároveň sa snažím na turnajoch v závodoch guličiek Marbles on Stream reprezentovať Slovensko. Pri tej hre som spoznal množstvo úžasných ľudí a niektorí sa stali mojimi kamarátmi. Vzájomne si držíme palce v závodoch a podporujeme sa a je to veľmi úžasná komunita. Vždy mnoho ľudí ktorí vysielajú a napíšem im o Slovensku tak sa potešia a urobím na nich tým dojem. Aj platforma Twitch mi pomohla spoznať množstvo skvelých priateľov ktorých aj keď nikdy reálne neuvidím, ale rovnako sú súčasťou môjho života ako aj tí reálni ľudia. A keď niektorých vidím ako vysielajú, tak si uvedomím že to nie sú žiadni trollovia ale skutoční ľudia.

Tešilo ma aj to keď som si dokázal pozrieť akýkoľvek film ktorý mi tematicky sedel. Mám veľmi rád psychologické filmy pri ktorých sa vžívam do pocitov iných ľudí. Rád pozerám aj seriály ktoré vychádzajú z reálnych skutočností alebo je v nich určitá autistická téma. Mňa neosloví čokoľvek, ale keď niečo nájdem tak ma to reálne teší. Teší ma keď si moja duša oddýchne či pri filme, seriáloch, hrách alebo pri čomkoľvek inom. Rád aj čítam knihy ktoré ma musia nejakým spôsobom osloviť jasným príbehom ktorý je z reálneho života alebo sú to životopisy ktoré mapujú určitú životnú etapu daného človeka.

Rád chodievam aj na prechádzky na miesta kde načerpám inšpiráciu na nové texty. Vždy sa teším keď niekoho náhodne stretnem a tí ľudia sa na mňa nádherne usmejú. To mi dodáva ten pocit istoty že v ľuďoch stále existuje dobré srdce. Často sa na niektoré miesta vraciam opakovane, ale rád spoznávam aj iné. Niekedy rád prejdem aj inou cestou, lebo nedá sa vždy ísť len to istou. Nebojím sa a viem že kráčam vždy tou správnou cestou. Lebo viem že mi to dáva pocit slobody kráčať po miestach na ktoré ma zavedú moje vlastné nohy. Lebo nech kamkoľvek kráčam viem že sa vždy vrátim domov. Vždy sa vrátim na miesto bez toho aby sa ktokoľvek o mňa bál.

Ja aj pred pauzou som robil ktoré ma skutočne tešia. Len som nepotreboval rozprávať a viac boli pre mňa dôležité činy. To že robím iné veci tak neznamená že strácam kontakt z reálnym svetom. Lebo oba svety sú vzájomne prepojené a z mnohými ľuďmi sa po nejakom čase stretnem. To že robím odlišné veci v živote neznamená že som lenivým. Len nechávam svoju fantáziu pracovať a viem že sa všetko prirodzene dokáže vyvíjať aj samo. Lebo je dôležité za sebou nechať snahu a nemať pocit že všetko za mňa niekto vyrieši. Lebo všetko musím vyriešiť aj samostatne. A som že mnoho vecí v živote dokážem zvládnuť a nečakám za to nejaké uznanie alebo slová vďaky. Len chcem aby ľudia mali zo mňa dobrý pocit a to je presne môj cieľ ktorý vždy túžim dosiahnuť.

Pri písaní ma sprevádzala skvelá skladba od Inverness – Good Feeling (feat. Brandyn Burnnete & Molly Moore)

Anglická verzia (English Version)

Whatever it looked like for a while, it was necessary to shut up. It was necessary to think about things and life as such. This pause greatly helped me to figure out in some way that it was necessary to calm my soul. A soul that was in a certain restless fashion and also with certain strange feelings. I had a feeling that writing with it would be the best solution, but in the end it wasn’t. The inner convictions I had overwhelmed my own emotions. I realized that it was necessary to slow down the pace I had. I started writing texts that are also dedicated to the foreign community. To a large extent, this inspired me to continue in them. I was sorry that I had not done such texts that would be in the current two languages ​​before, because I realize that I am also read by foreign readers.

During this break, I think deeper about the world. Over why we think about things that we don’t really have much to change. In this world, we have felt that we can change everything. We can change some things, but we can’t change people. Their value worlds will be different from the world of another group of people. It’s okay that everyone has a different view of the world. Probably the fact that we perceive some things started to divide us rather than to unite us. I have never stopped believing in the good of people and I know that no matter what I do, I can feel good about it.

I realized that my happiness doesn’t always depend on writing something. If I write something, I think logically about it. It must inspire me to do some moment or real life experience. And I’m proud to be able to write many things when it’s hard for me to express as an introvert. Because everything I do in life is based on how I really feel. I just can’t fool my feelings and I know that a lot of people can feel it. I’m happy that at certain moments I don’t feel alone and there is always someone who can really support me. They started mentally helping me with things I hadn’t done before. I met a lot of great people whose positive energy motivates me to be a better person.

To a large extent, she started mentally helping me play ambient and Lo-Fi music. With music, I can often calm my own soul. I often dive into a completely different world in which I find salvation. It reassures me to connect with the foreign community and improve my English. I play community games with people and at the same time I try to represent Slovakia in tournaments in Marbles on Stream balls. Many people I write about Slovakia are always happy and will make an impression on them. The Twitch platform also helped me get to know a lot of great friends whom I will never really see, but they are just a part of my life as well as the real people. And when I see some of them broadcasting, I realize that they are not trolls but deed.

I was also pleased when I was able to watch any film that suited me thematically. I really like psychological films in which I get used to the feelings of other people. I also like to watch series that are based on real facts or have a certain autistic theme in them. It doesn’t appeal to me anything, but when I find something, I’m really happy. I’m happy when my soul rests, whether in a movie, series, games or anything else. I also like to read books that have to address me in some way with a clear story that is from real life or they are biographies that map a certain stage of a person’s life.

I also like to go for walks to places where I can get inspiration for new texts. I’m always looking forward to meeting someone at random in some way and those people smiling at me in some way. It gives me the feeling of certainty that there is still a good heart in people. I often return to some places repeatedly, but I also like to meet others. Sometimes I like to go the other way, because you can’t always go the same way. I’m not afraid and I know that I always walk the right path. Because I know that it gives me a feeling of freedom to walk in places where my own feet will lead me. Because wherever I go, I know that I will always return home. I always go back to the place without anyone worrying about me.

Even before the break, I did what I really enjoy. I just didn’t need to talk and actions were more important to me. Just because I do other things doesn’t mean I’m losing touch with the real world. Because the two worlds are interconnected and I will meet many people after a while. Just because I do different things in life doesn’t mean I’m lazy. I just let my imagination work and I know that everything can develop naturally on its own. Because it is important to leave the effort behind and not feel that someone will solve everything for me. Because I have to solve everything myself. And I am that I can handle many things in life and I do not expect any recognition or words of thanks for that. I just want people to feel good about me and that is exactly my goal that I always want to achieve.

I was accompanied in writing by a great song by Inverness – Good Feeling (feat. Brandyn Burnnete & Molly Moore)

Jediná cesta

12. októbra 2021

Mám v živote jedinú cestu po ktorej môžem skutočne kráčať. Viem že môj život je spleťou tých ľahkých a ťažkých okamihov. Ale napriek všetkým okolnostiam sa to snažím zvládnuť. Lebo viem že na tejto ceste môžem stretnúť množstvo ľudí. Tí ľudia môžu buď stáť za mnou alebo môžu o mne hovoriť za chrbtom. Môže prísť lojálnosť a zároveň môže prísť aj zrada bude bolieť. Je zvláštne si myslieť že všetci ľudia to budú v skutočnosti myslieť úprimne. Stále si uvedomujem že kedykoľvek mnoho vecí v živote bude bolieť a jediné riešenie je sa s tým vyrovnať. Lebo stále život bude boj v ktorom treba prekonávať seba samého a iné to nebude.

Môže sa zdať že v živote existuje množstvo ciest ktorými sa treba vydať. Ale v skutočnosti len tá jedna cesta nás v skutočnosti môže zaviesť k samotnému cieľu. Pochopil som že v živote mnoho vecí môže byť len naoko. Že mnoho ľudí sa môže tváriť ako sú dobrými priateľmi a človeka jednoducho podrazia. Je iróniou že často pretvárka môže prevažovať pred tým čo je v skutočnosti dobré. Mnoho ľudí sa vybralo cestou výčitiek a hnevu majú v sebe rany ktoré potrebujú stále vyťahovať. Preto v určitom období môže prísť určitá stagnácia a státie na určitom mieste. Život je presne aj o tom že treba akceptovať ľudí zo všetkým čo v sebe majú.

Moja cesta nie je vždy iba o radostných momentoch, ale je to o tom že v nej môžu byť prekážky. Nasadol do vlaku kde môže byť množstvo ľudí čo majú iný pohľad na vec. Viem že v živote kráčam tam kde iní ľudia ani nemajú odvahu ísť. Lebo viem že dokážem byť na miestach kde sa ľudia neobjavia. Dokážem nájsť pokoj ktorý nedokážu v živote nájsť všetci. Kráčam tým životom bez ohľadu na to že môžu prísť aj chyby. Keby je život dokonalý tak by som všetko v ňom bral ako samozrejmosť. Nikomu nič nespadne samé z neba a ani mne to nikdy nespadlo. Nielen ja ale každý človek si musí niečo skutočne vybojovať aby sa dostal tam kde je. Som vďačný za možnosť si uvedomiť súvislosti okolo seba.

Žijem vo svojom vnútornom svete do ktorého nie každého pustím. Ak do neho niekoho pustím musí to byť niekto výnimočný. Povrchné veci nemám veľmi rád a často sa snažím od toho držať bokom. Keď prídu nejaké nepokojné situácie, nezapájam sa do toho. Jedine čomu sa snažím rozumieť sú veci ku ktorým viem podať nejaké svoje stanovisko. Mám rád hudbu a radšej sa snažím skôr ľudí v nej povzbudiť než im nakladať ako niečo nedokážu. Ak sa mi niečo nepáči viac si to už nedokážem vypočuť. Keď ma niečo dokáže skutočne osloviť tak sa k tomu dokážem vrátiť. A práve hudba je mojou inšpiráciou k tomu aby zo mňa vyšlo niečo zmysluplné. Viac premýšľam o tom aby všetko čo bude publikované dávalo mojim čitateľom.

Ako môže existovať množstvo ciest, ale v skutočnosti nás môžu doviesť len k jednému cieľu. Aj ja som si to uvedomil pri žití svojho vlastného života. Nie je chybou si priznať že prídu aj úzkostlivé dni, pri ktorých bojujem zo svojou vlastnou hlavou. Napriek všetkým okolnostiam sa dokážem s toho dostať a povedať si že nič nie je úplne stratené. V živote to bude vždy boj a nedokážem sa tomu úplne vyhnúť. Viem že vždy tu bude niekto kto akceptuje moju životnú cestu. Lebo moja cesta nie je posiata radosťou, ale je za ňou množstvo životných skúšok ktoré musím zvládnuť aby som bol silným. Lebo skutočná realita sa nevytvára na internete v podobe fotiek. Vytvára sa vďaka okamihom ktoré nás v živote robia šťastnými. Sú to okamihy vďaka ktorým dokážeme byť omnoho lepšími ľuďmi.

Mám svoju cestu po ktorej kráčam a dokážem nájsť v nej odpovede. Tie odpovede neprídu samé, ale prichádzajú s odstupom času. Prichádzam na to že všetko v živote sa nedeje nejakou náhodou. A som za to vďačný že mnoho ma dokáže akceptovať takého aký som. Viem že čas ukáže že ktoré priateľstvá budú naozaj fungovať a ktoré nie. Budem vedieť že komu povedať pravdu a pri kom naozaj začnem premýšľať. Všetko sa postupne začne vytrieďovať a ostanú len tí správni ľudia. Samotná cesta je čoraz viac cieľom kvôli ktorému má všetko svoj skutočný zmysel. Posunulo ma to a pochopil som že je lepšie byť realistom vďaka čomu môžem stáť nohami pevne na zemi.

Na tejto svojej ceste som dokázal mnoho uvedomelých ľudí. Ako som sa na nej veľa našiel, tak aj veľa som dokázal stratiť. Lebo život je o tom že sa tá rovnováha neustále mení. Veľa ma to dokázalo naučiť a zároveň aj vnútorne zmeniť. Lebo nie navonok sa človek mení, ale zmení sa aj to čo je vo vnútri. Zostať stále rovnakým je pre mňa zodpovedná úloha. Viem že to má zmysel bez ohľadu na všetky okolnosti ktoré sa udejú. Teší ma že mnoho ľudí pochopilo moje myšlienkové pochody a to ako sa pokúšam ísť do hĺbky svojho vlastného vnútra. Lebo toto je jediná cesta ako môžem priblížiť to čo cítim a som rád že mám takú možnosť.

Reakcia na spoločenské názory

11. októbra 2021

Nech sa to zdá v živote akékoľvek tak spoločenské dianie má dopad na všetkých. Občas si človek musí vybrať čomu svoju pozornosť skutočne venuje. Na druhej strane treba chápať ak ľudia majú z niečoho obavy. Pravdepodobne to tak je preto lebo nevedia že či to čo urobia pre nich nebude mať nejaký následok. Ale v skutočnosti nikdy nevieme čo sa stane pokiaľ to aspoň nevyskúšame. A nie nejde čisto o témy testovania alebo očkovania ako sa to skutočne javí. Ide v skutočnosti o určitý ľudský princíp na základe ktorého niečo robíme. Či je niečo správne alebo nie zistíme až s odstupom času. Ak má niekto v niečom pravdu tak mu určite treba načúvať, ale nie slepo. Svet okolo nás sa bude neustále meniť a aj ľudia v ňom. Nezabránime určitému vývoju, ale prirodzene ho akceptujeme. Snažím sa nereagovať na spoločenské dianie, iba vtedy ak je to v súvislosti z hudbou. Lebo v rámci hudobného diania sa cítim skutočne ako doma. Iným veciam v skutočnosti nerozumiem a držím sa od nich bokom. Radšej vyjadrím podporu tým správnym myšlienkam a ľudom čo ma dokážu pozitívne ovplyvniť. Takže moja reakcia ak na niečo bude, tak len na dianie v rámci hudobnej scény a tam to končí. Viem že tým urobím reklamu aj tým ktorých neobľubujem, ale napriek tomu to nebude vadiť.

Moment pravdy – tretia séria – 7. časť

10. októbra 2021

Tento posledný moment je pre mňa určitou oslavou toho za čím si stojím. Verím tomu že všetko čo sa deje má svoj prirodzený dôvod a snažím sa to akceptovať. Uvedomujem si že sám sa snažím vytvárať určitú atmosféru života. Nájsť šťastie v iných ľuďoch pri ktorých viem že ma dokážu podržať. V jeden okamih som zavrel oči a predstavil si že z ľuďmi tancujem na tanečnú hudbu. Že tam znie trance a oslavujeme okamih kedy nastal v našej spoločnosti skutočný pokoj. Keď sme oslavovali zrod nového sveta kde neboli hádky a problémy. Lebo to šťastie bolo čoraz silnejšie cítiť z ľudskej duše. Aj ja som to tak cítil že všetko oveľa lepšie. Lebo raz takýto svet príde, ale neviem povedať kedy to bude. Príde svet kde všetci budeme tancovať radosťou a bude to náš najkrajší tanec. Možno nebude všetko také ako predtým, ale bude to iné a budeme skúsenejší. Pochopíme že budeme kráčať odlišnou ale za to lepšou cestou kde budeme múdrejší. Hovorím sa že dvakrát do tej rieky nevstúpime, ale nebude to pravda. Vstúpime tam toľkokrát kým neprídeme na to čo je pre nás správne. Vždy nech budeme kráčať kamkoľvek tak nás to navedie na správnu cestu. Lebo to spoločne dokážeme bez ohľadu na všetky okolnosti ktoré nás môžu čakať.

Počúval som pri písaní Slyder – Neo (The One).

Anjeli – krátka myšlienka / Angels – a short thought

9. októbra 2021

Sú tu anjeli bez krídel čo nad človekom jednoducho držia ochrannú ruku. Cítim ich na svojej hrudi a viem že pri nich nebudem úplne sám. Lebo mi dodajú presne ten vnútorný pokoj ktorý v skutočnosti potrebujem. Viem že nech čokoľvek urobím tak za mnou stoja a akceptujú ma takého aký v skutočnosti som. Bez ohľadu na všetky okolnosti viem že sa dá byť silným v tejto spoločnosti. Kvôli tým ľudom čo mi dávajú lásku bez ohľadu na to že by za to niečo chceli sa oplatí žiť. Občas prídu obavy a pochybnosti či niektoré veci v živote zvládnem. Ale viem že bez ohľadu na všetky okolnosti ma má niekto rád. Dokážem ísť ďalej bez ohľadu či je tá správna skupina ľudí blízko alebo ďaleko. Mnoho ľudí sú u mňa anjeli bez krídel čo ma vždy podporujú v každom období. Ďakujem každému kto túto krátku myšlienku a pochopil že je to pre každého kto má dobré srdce. Lebo s takouto skvelou skupinou ľudí môžem v skutočnosti kráčať týmto svetom.

Anglická verzia

There are angels without wings who simply hold a protective hand over man. I feel them on my chest and I know I won’t be completely alone with them. Because they give me exactly the inner peace I really need. I know that no matter what I do, they stand behind me and accept me as I really am. Regardless of all the circumstances, I know he can be strong in this society. Because of the people who give me love, no matter what they want for something, it pays to live. Sometimes there are worries and doubts or I can do some things in life. But I know that no matter what the circumstances are, someone likes me. I can go on whether the right group of people is near or far. Many people have angels without wings that always support me at all times. Thank you to everyone for this brief idea and to understand that it is for everyone who has a good heart. Because with such a great group of people, I can actually walk in this world.

Sami pre seba / Alone for yourself

7. októbra 2021

Čoraz častejšie prichádzam na to že človek musí si nájsť čas pre seba. Musí viac sa spojiť zo svojim vnútorným svetom aby našiel presne to čo potrebuje. Aj ja to tak cítim a viem že do hĺbky chápem čo sa skutočne deje. Viem že si často musím dať rande sám zo sebou, počúvať viac svoje vlastné vnútro. Narodil som sa preto aby nejakým spôsobom napĺňal svoje poslanie ktoré mám. Snažím sa žiť tak aby som nemusel zo svojimi starosťami obťažovať iných. Na niektoré veci je potrebné aby som prišiel sám a bez nejakej pomoci a návodu. Šťastie si v živote musí každý vytvoriť sám aby sa dostal tak kam reálne potrebuje.

Som vďačný za okamihy kedy môžem sám o určitých veciach premýšľať. Že sám jedine dokážem preniknúť do svojho vlastného vnútra. Pochopiť že všetko čo sa deje má svoj prirodzený dôvod. Ja mnoho vecí v živote robím preto, lebo chcem aby moje myšlienky boli užitočné. Nie všetci rozumejú tomu že som introvert a to že si každú myšlienku potrebujem premyslieť. Cítim že všetko čo mám v hlave môže ovplyvniť nielen mňa, ale aj ostatných ľudí okolo mňa. Ja často cítim že sa k určitému pocitu dokážem vrátiť keď zavriem oči. Keď na chvíľu dokážem opustiť vonkajší svet a viac sa premiestniť do svojho vlastného vnútra.

Je jedna skvelá meditácia ktorú počúvam a kde je vyjadrené že sa dá kedykoľvek ku tomu pocitu v nej vrátiť. A myslím si že ku mnohým pocitom sa vraciam lebo sú príliš živé. Lebo niekedy ako môžu byť radostné, tak zároveň môžu byť aj bolestivé. Uvedomujem si že v niektorých okamihoch ma môžu slová raniť aj keď nedám najavo že sa ma dotkli. Ale nejako vo svojom vnútri vždy odpustím, lebo si uvedomím že nemá význam kohokoľvek súdiť. Aj pri filme Chatrč som to pochopil, že aj keď nám v živote niekto ublíži nemôžeme mu to oplatiť rovnakou mincou. Keď príde nejaká ťažká a miestami až traumatická situácia trvá veľmi dlhý čas kým sa s ňou vyrovnáme. Pochopíme že po určitom čase sa tá rana ktorú môžeme mať na duši zmenší. Precitneme a odpustíme ľudom ak nám nejako dokázali ublížiť len sme im to nikdy nedokázali povedať.

Začal som počúvať ambientné skladby lebo mi vždy pomáhajú nájsť východisko. Nech cítim vo svojom živote akúkoľvek neistotu viem že sa dá s toho dostať. Viem že tu budú aj tí dobrosrdeční ľudia vďaka ktorým dokážem rásť. Cítim že keď nad niektorými vecami premýšľam samostatne Lebo keď je človek z niekým tak na to nepríde okamžite. Keby sme viac počúvali svoje vnútro nie iba to čo nám hovoria druhí ľudia všetko by bolo lepšie. Ak majú ľudia z niečím problém, tak je to v skutočnosti len ich problémom. Snažím sa neobťažovať svoje okolie vecami lebo nevidím v tom absolútne žiaden zmysel. Lebo hlbšie premýšľam o živote a o určitých následkoch.

A ani sa necítim vyčerpaný ak robím niečo čo ma v skutočnosti baví. Lebo moja vnútorná sila vďaka nej hlbšie spoznávam samého seba. Myslím si že na pokraji toho všetkého existuje silné vnútro. Ja som šťastný ak svoje pocity mám v skutočnosti s kým zdieľať. Ak cítim že niekto mojim pocitom naozaj rozumie a nie som v tom sám. Môj vnútorný svet je tak bohatým že sa nemám kedy nudiť. Vždy nájdem niečo vďaka čomu prídem na úplne iné myšlienky. Asi toto je moje poslanie hľadať neustále nové spôsoby ako správne žiť svoj život.

Čim sme starší prichádzame na to že je potrebné aby sme tu boli sami pre seba. Aby sme sami našli niečo čo prinesie do nášho života vnútorný mier. Ja som svoj pokoj našiel v komunite pokojných ľudí a v hudbe. Lebo cítim že toto je tá správna cesta ktorou mám ísť. Cesta na ktorej dokážem nájsť svoje vnútorné šťastie je pre mňa tou správnou. Lebo na nej budú ľudia pri ktorých viem že ma skutočne podporia. A za to budem vždy veľmi vďačný. A to ma vnútorne bude vždy veľmi tešiť že mám okolo tých najlepších ľudí čo sú tu so mnou.

Teší ma že som sa dostal do tohto pre mňa dôležitého štádia života. Kedy si viac uvedomujem že mnoho ľudí skutočne stojí za mnou. Či v reálnom a aj vo virtuálnom priestore ich mám dostatok. Lebo do môjho vlastného vnútra môže kráčať len s tými správnymi priateľmi. Lebo na ceste viem že sa dostanem k tomu správnemu cieľu. A napriek tomu mnoho ľudí by si mali nájsť čas sami na seba. Mali viac premýšľať nad svojimi myšlienkami a nad tým ako sa dá ísť ďalej. Lebo nie je nič krajšie ako len zatvoriť oči a prepojiť svoju dušu z vnútorným svetom.

Anglická verzia (English Version)

More and more often I find that one has to find time for oneself. He needs to connect more with his inner world to find exactly what he needs. I feel that way too and I know that I understand in depth what is really going on. I know I often have to date myself, listen more to my own insides. I was born to fulfill my mission in some way. I try to live so that I don’t have to bother others with my worries. For some things I need to come up alone and without some help and instructions. Everyone has to create happiness in life in order to get where they really need it.

I am grateful for the moments when I can think about certain things myself. That I can only penetrate into my own interior. Understand that everything that happens has a natural reason. I do many things in life because I want my thoughts to be useful. Not everyone understands that I’m an introvert and that I need to think about every thought. I feel that everything I have in my head can affect not only me, but also other people around me. I often feel that I can return to a certain feeling when I close my eyes. When I can leave the outside world for a while and move more into my own interior.

There is one great meditation that I listen to and where it is expressed that one can return to that feeling at any time. And I think I come back to many feelings because they are too alive. Because sometimes as they can be joyful, they can also be painful. I realize that at some point my words can hurt me, even if I don’t show that they touched me. But somehow I always forgive myself inside, because I realize that it doesn’t make sense to judge anyone. Even with the film Chatrč, I understood that even if someone hurts us in life, we can’t repay it with the same coin. When a difficult and sometimes traumatic situation comes along, it takes a very long time to deal with it. We will understand that after a certain time, the wound we may have on our souls will decrease. We will wake up and forgive people if they have somehow hurt us, we have never been able to tell them.

I started listening to ambient songs because they always help me find a way out. No matter how insecure I feel in my life, I know I can get over it. I know that there will be those kind-hearted people thanks to whom I can grow. I feel that when I think about some things on my own, because when a person is someone, it doesn’t come to that immediately. If we listened more to our insides, not just what other people tell us, everything would be better. If people have a problem with something, then it’s really just their problem. I try not to bother my surroundings with things because I see absolutely no sense in it. Because I think more deeply about life and certain consequences.

And I don’t even feel exhausted if I do something that I really enjoy. Because, thanks to her, my inner strength gets to know myself more deeply. I think there is a strong inside on the verge of it all. I’m happy if my feelings I really have with whom to share. If I feel that someone really understands my feelings and I’m not alone in it. My inner world is so rich that I never get bored. I always find something that brings me to completely different ideas. Probably this is my mission to constantly look for new ways to live my life properly.

The older we get, the more we need to be here for ourselves. So that we can find something for ourselves that will bring inner peace to our lives. I found my peace in the community of peaceful people and in music. Because I feel this is the right way to go. The path on which I can find my inner happiness is the right one for me. Because there will be people on it who I know will really support me. And I will always be very grateful for that. And internally, I will always be very happy to have around the best people who are here with me.

I am glad that I have reached this important stage of my life. When I become more aware that many people are really behind me. Whether in real or in virtual space, I have enough of them. Because he can only walk inside me with the right friends. Because on the way, I know that I will get to the right destination. And yet many people should find time for themselves. They had to think more about their thoughts and how to move on. For there is nothing more beautiful than just closing your eyes and connecting your soul to the inner world.

Verím v ľudské dobro / I believe in the human good

5. októbra 2021

Verím že môže v živote existovať ľudské dobro a že ľudia dokážu mať v sebe dobrotu. Čoraz si to uvedomujem pri ľuďoch s ktorými som v kontakte. Neprestal som veriť že ľudia môžu jeden druhého povzbudiť a vzájomne sa objať. Lebo v súčasnej dobe slová môžu mať veľkú silu. Môžeme vďaka ním ľudí povzbudiť alebo im ublížiť. Aj keď sa ľudia môžu ku mne akokoľvek správať v ľudské dobro neprestanem veriť. Ja som šťastný keď viem že sú ľudia s ktorých to dobro jednoducho cítim. A zároveň som vďačný keď mám mnohé dni pre seba. Uvedomil som si aj to že je potrebné viac myslieť na to ako rozvíjať svoj vnútorný svet. Jeden najmilší človek mi povedal pravdu a som za to veľmi šťastný. Lebo aj keď verím v dobro je potrebné sa sústrediť sám na seba. Je dôležité sa sústrediť na tých správnych ľudí ktorí človeka vedia podporiť. O tom je celý náš život aby sme pochopili svoj vnútorný svet. Lebo v skutočnosti navonok je všetko odlišnejšie, než vo vnútri. Som šťastný že je tu rozumná komunita ľudí čo stojí za mnou. Že sú to ľudia čo ma nesúdia a vedia aký v skutočnosti som. Ako v realite tak aj vo virtuálnom svete sú skvelí ľudia čo ma dokázali niečo naučiť. Za tie roky čo žijem v tomto živote ma veľmi veľa vecí zmenilo. Uvedomil som si že sa musím obklopovať pozitívnymi ľuďmi čo ma nestresujú a nevyvolávajú vo mne strach. Ľuďmi čo môjmu životu dávať skutočný zmysel.

Anglická verzia (English Version)

I believe that there can be human good in life and that people can have goodness in themselves. I am becoming more and more aware of the people I am in contact with. I did not stop believing that people can encourage each other and hug each other. Because nowadays words can have great power. Thanks to them, we can encourage people or hurt them. Even though people can treat me in any way for human good, I will not stop believing. I’m happy to know that there are people with whom I just feel good. At the same time, I am grateful to have many days to myself. I also realized that it is necessary to think more about how to develop my inner world. One of the dearest people told me the truth and I am very happy for that. Because even though I believe in the good, I need to focus on myself. It is important to focus on the right people who can support a person. That’s what our whole life is about in order to understand our inner world. Because, in fact, everything on the outside is different than on the inside. I am happy that there is a reasonable community of people behind me. That they are people who do not judge me and know who I really am. Both in reality and in the virtual world, there are great people who have been able to teach me something. In the years I have lived in this life, many things have changed me. I realized that I have to surround myself with positive people who do not stress me and do not cause me fear. Give people life to my real meaning.

Nepripomínajme ľudom kým naozaj sú / Let’s not remind people who they really are

4. októbra 2021

Čoraz viac sa stretávam s tým že ľudí podľa nejakého aspektu treba hodnotiť. Treba ich odsúdiť len preto koľko vážia alebo že majú svoju inakosť. Mnoho ľudí sa rozhodne že budú inými aj za cenu že ich spoločnosť môže odsúdiť. Ľudia si myslia že mnoho iných ľudí môže za svoj zdravotný stav. Ale v skutočnosti za všetko môže ich psychika ktorá je časom nalomená. Uvedomil som si to pri jednom dievčati ktoré som spoznal a snaží sa žiť najlepšie ako len vie zo svojou inakosťou. V každej komunite ľudí môže byť niekto kto je úžasným človekom. A pri tom je úplne jedno či má človek nejakú orientáciu alebo nie. Len si ľudia predčasne vytvárajú predsudky a potom sa zistí že ľudia nie sú až tak zlí.

Uvedomil som si počas života že poznám mnoho ľudí z inou orientáciou a dodnes niektorí z nich sú mojimi priateľmi. Sú to ľudia s ktorých ide obrovské dobro a ktorých by mal každý spoznať. Ľudia radi pripomínajú druhým len chyby a nie ich dobré stránky. A toto je presne ten kameň úrazu. Žijeme v spoločnosti kde často môžu vznikať úplne rozdielne názory. Doslova prichádza to nálepkovanie že je niekto taký alebo je druhá strana odlišná. Ťažké je žiť niekedy v spoločnosti ktorá nedokáže akceptovať LGBTIQ komunitu alebo rómsku komunitu. Toto hádzanie všetkých do jedného vreca môže ublížiť aj tým čo sa snažia slušne žiť

Prečo nepripomíname ľudom že aké majú kladné stránky a čo všetko dokážu. Aj ľudia čo sú v transgender komunite môžu byť úžasnými ľuďmi. Každý človek vo svojej podstate môže byť úžasným človekom a ešte lepším priateľom. Hral som závody guličiek Marbles on Stream z dievčaťom Electric Mermaid a ona je tiež súčasťou transgender komunity. Čim viac som s ňou písal, uvedomil som si že vo svojej podstate je skvelým človekom. Byť iným nie je zlé ako sa môže v skutočnosti zdať. Len treba ľudom dať šancu a viem že mnoho ľudí mi povie že ako som si dovolil vyjadriť takýto svoj názor. Ja mám všetkých ľudí rovnako rád a moje presvedčenie ktoré mám mi nikto nemôže zobrať. Nie som plný zlosti voči ľudom len preto že to tak cíti väčšina spoločnosti.

Sám viem aké je to byť autistom a že tiež prežívam nejaké svoje pocity. Viem že prichádzajú s tým určité vnútorné boje ktoré často musím zvládnuť aby všetko bolo v poriadku. Som šťastný aj napriek tomu že mnoho vecí nebude ľahkých a že pravdepodobne môžu prísť aj stresy. Občas prichádzajú momenty kedy pochybujem o sebe a mám pocit že dokážem vo svojom živote omnoho viac. Očakáva sa odo mňa že na všetko budem poznať odpoveď a že na všetko nájdem nejaké riešenie. Ale to riešenie bohužiaľ nemusí prísť a musím nad mnohými vecami viac premýšľať. Áno mám chyby a myslím si že je stresujúce ak sa to komukoľvek pripomína. Niekedy to že človek lepšie vyzerá a dostane pochvalu že zhodí zopár kíl tak to človeku skôr viac uškodí ako pomôže. Myslím si že každý človek pre svoje zdravie robí maximum to čo najlepšie vie.

Slová ako dokážu pomôcť tak môžu človeku v skutočnosti aj ublížiť. Keď je niečo aj myslené v dobrej viere nemusí to vždy pomôcť. Ak je za tým nejaký dobrý úmysel dá sa to pochopiť, ale toto hodnotenie človeka nie je veľmi dobré. Skôr by človeka ľudia mali mať radi takého aký v skutočnosti je a nie riešiť či je silnejší alebo chudší. To že sa nepripomínajú človeku jeho dobré stránky tak to v skutočnosti nie je jeho problém, ale je to problém tých čo radi hodnotia iných. Možno by sa ľudia mali naučiť nešíriť len negativitu, zlosť a nenávisť. Mnoho ľudí by si zaslúžili aby ich niekto podporil a nie stále im niečo vyčítal. Lebo predsudky sa jednoducho stali určitou ľudskou bariérou a sami si tým ľudia škodia.

Ak sa niekto cielene správa zle, tak len vtedy to človeku treba pripomenúť. Ale keď sa niekto snaží spraviť niečo dobre a podľa svojich možností tešme sa s toho. Myslím si že človeka viac v živote dokáže povzbudiť keď ho niekto pochváli úprimne a nie zaujato. Lebo celý náš život stojí na jednoduchých veciach ktoré by mali robiť všetci. Ja si uvedomujem že keď sa mi niečo podarí, jednoducho nemôže byť žiadne ulietavanie. Keď sa niečo podarí treba zostať stáť nohami pevne na zemi. A naše poslanie ktoré v živote máme je to že sa budeme správať dobre k sebe, k ľudom a aj k našej planéte.

Každý z nás má na tomto svete nejaké poslanie. Nemôžeme ľudí okolo seba súdiť a mať pocit že predsudky sú tá najlepšia cesta. Musíme si vzájomne nájsť jeden k druhému cestu, lebo potom bude ťažké žiť v tomto svete. Ja vždy akceptujem všetkých okolo seba a nepovažujem za prekážku ak je ktokoľvek z ľudí inej orientácie. Je potrebné vyslať nejaký signál že každý človek do tejto spoločnosti naozaj patrí. Všetci ľudia na svete si zaslúžia pochopenie a lásku, lebo nikto nemôže za to ako sa narodil a ak príde nejaká zmena vždy je za ňou určité premýšľanie. Lebo ak dokážeme akceptovať všetkých ľudí okolo seba budeme mať šťastnejší život.

Tento text je pre písaný ako pre slovenskú a českú komunitu, tak si ho v angličtine budú môcť prečítať aj niektorí moji priatelia zo zahraničia. Chcel som vyjadriť že nech akokoľvek vnímam ľudí okolo seba nebudem ich súdiť za inakosť. To že človek zmení svoju orientáciu nie je rozhodnutie ktoré sa deje okamžite. Určite sú za tým aj diskusie a to že ako sa človek vo svojom tele cíti. Lebo predsudky v našej spoločnosti jednoducho nemajú priestor a ľudia čo sa snažia slušne žiť tak si ich treba zastať. Nehádžme všetkých do jedného vreca len kvôli tým čo robia LGBTIQ komunite hanbu a nevedia sa správať. Všetci ľudia na tomto svete majú svoje prirodzené miesto a zaslúžia si aby ich niekto vnímal.

Anglická verzia (English version)

I am increasingly encountering the fact that people need to be evaluated according to some aspect. They should be condemned only because they weigh or are different. Many people choose to be different even at the cost that their society can condemn. People think that many other people are to blame for their health. But in fact, their psyche, which is broken over time, is to blame for everything. I realized this with a girl I met and tries to live as best she can from her otherness. There can be someone in every community of people who is an amazing person. And it doesn’t matter if a person has an orientation or not. People just make prejudices prematurely and then it turns out that people aren’t that bad.

I realized during my life that I know many people from different orientations and to this day some of them are my friends. These are people who are doing a great good and whom everyone should get to know. People like to remind others only of mistakes and not their good sides. And this is exactly the stumbling block. We live in a society where completely different opinions can often arise. Literally comes the labeling that someone is so or the other side is different. It is difficult to live sometimes in a society that cannot accept the LGBTIQ community or the Roma community. Throwing everyone in one bag can hurt even those who try to live decently

Why don’t we remind people what their positive aspects are and what they can do. Even people in the transgender community can be amazing people. In essence, everyone can be an amazing person and an even better friend. I played Marbles on Stream ball races from the Electric Mermaid girl and she is also part of the transgender community. The more I wrote with her, the more I realized that he was, in essence, a great person. Being different is not as bad as it may actually seem. I just need to give people a chance and I know that a lot of people will tell me that how I dared to express such an opinion. I love all people equally and my beliefs that I have no one can take from me. I’m not full of anger at people just because that’s how most of society feels.

I know what it’s like to be autistic and that I also experience some of my feelings. I know that there are certain internal struggles that I often have to manage to keep everything in order. I’m happy despite the fact that many things won’t be easy and that stress can probably come. Sometimes there are moments when I doubt myself and I feel that I can do much more in my life. I am expected to know the answer to everything and to find a solution to everything. Unfortunately, this solution may not come, and I have to think more about many things. Yes, I have mistakes and I think it is stressful to remind anyone. Sometimes the fact that a person looks better and gets the praise of losing a few pounds so it hurts the person more than it helps. I think that everyone does their best for their health.

Words that can help can actually hurt a person. When something is meant in good faith, it may not always help. If there is any good intention behind it, it can be understood, but this assessment of human is not very good. Rather, people should like the person he really is and not decide whether he is stronger or poorer. The fact that a person is not reminded of his goodness, so in fact it is not his problem, but it is the problem of those who like to evaluate others. Maybe people should learn not to spread just negativity, anger and hatred. Many people deserve to be supported and not always blamed. Because prejudices have simply become a kind of human barrier, and people are harming themselves.

If someone behaves badly, then only then should one be reminded. But when someone is trying to do something well and according to their abilities, let’s look forward to it. I think he can encourage a person more in life when someone praises him sincerely and not biased. Because our whole life is based on simple things that everyone should do. I realize that when I do something, there simply can’t be any flight. When something happens, you need to stand firmly on the ground. And our mission in life is to treat ourselves, people and our planet well.

Each of us has a mission in this world. We cannot judge people around us and feel that prejudices are the best way. We must find each other’s path to each other, because then it will be difficult to live in this world. I always accept everyone around me and do not consider it an obstacle if any of the people is of a different orientation. It is necessary to send some signal that everyone really belongs to this society. All the people in the world deserve understanding and love, because no one is to blame for how he was born, and if there is a change, there is always some thinking behind it. Because if we can accept all the people around us, we will have a happier life.

This text is written for both the Slovak and Czech community, so some of my friends from abroad will be able to read it in English. I wanted to express that no matter how I perceive the people around me, I will not judge them as different. That a person changes his orientation is not a decision that happens immediately. There are certainly discussions behind it and how a person feels in his body. Because prejudices in our society simply do not have space and people who try to live decently should be defended. Let’s not throw everyone in one bag just because of what makes the LGBTIQ community ashamed and unable to behave. All people in this world have their natural place and deserve to be perceived.

Moment pravdy – tretia séria – 6. časť

3. októbra 2021

V živote je dôležité aby sme v ňom dokázali nájsť impulz. Aby sme skôr hľadali tie dobré veci ktoré robia človeka jedinečným. Lebo v skutočnosti že nádej ktorú máme okolo seba nás môže robiť lepšími ľuďmi. Už len stačí prejaviť to dobro ktoré v sebe naozaj máme. Bez ohľadu na všetky okolnosti treba hľadať v ľuďoch veci ktoré sú krásne. Treba veriť v to že nikto okolo nás nie je naozaj zlým. Aj ja bez ohľadu na to že stretávam okolo seba rôzne typy ľudí v ich dobro neprestávam veriť. Nikdy neprestanem veriť že nádej, viera a láska tu vždy budú okolo nás. Lebo keď sa v živote nikdy nevzdáme a budeme kráčať za tým po čom naše srdce budeme šťastnými ľuďmi. Keď nebudeme kráčať sami, ale z niekým tak náš svet bude omnoho lepším miestom. Je potrebné aby sme ľudí okolo robili šťastnými len tak pre radosť. Lebo aj keď v živote príde búrka tak zasvieti slnko. Šťastie je omnoho silnejšie než nejaké pochybnosti ktoré niekedy môžeme mať. Niekedy je omnoho dôležitejšie mať pokoru a žiť v pokoji. Lebo v skutočnosti len na maličkostiach naozaj záleží. Všetko pozlátko časom zmizne, ale je dôležité vo vnútri zostane. Preto je potrebné využiť čas ktorý v skutočnosti máme, lebo potom sa veci nemusia opakovať. Využime tie dobré momenty vďaka ktorým sa budeme cítiť omnoho lepšie. Namiesto dlhého čakania využime príležitosti ktoré v živote budeme mať. Naložme tak zo životom aby sme si mohli povedať že náš život má skutočne zmysel.

Dnes som písal pri skladbe ktorú vydali Kollárovci – Nádej, viera, láska.