Nepripomínajme ľudom kým naozaj sú / Let’s not remind people who they really are

Čoraz viac sa stretávam s tým že ľudí podľa nejakého aspektu treba hodnotiť. Treba ich odsúdiť len preto koľko vážia alebo že majú svoju inakosť. Mnoho ľudí sa rozhodne že budú inými aj za cenu že ich spoločnosť môže odsúdiť. Ľudia si myslia že mnoho iných ľudí môže za svoj zdravotný stav. Ale v skutočnosti za všetko môže ich psychika ktorá je časom nalomená. Uvedomil som si to pri jednom dievčati ktoré som spoznal a snaží sa žiť najlepšie ako len vie zo svojou inakosťou. V každej komunite ľudí môže byť niekto kto je úžasným človekom. A pri tom je úplne jedno či má človek nejakú orientáciu alebo nie. Len si ľudia predčasne vytvárajú predsudky a potom sa zistí že ľudia nie sú až tak zlí.

Uvedomil som si počas života že poznám mnoho ľudí z inou orientáciou a dodnes niektorí z nich sú mojimi priateľmi. Sú to ľudia s ktorých ide obrovské dobro a ktorých by mal každý spoznať. Ľudia radi pripomínajú druhým len chyby a nie ich dobré stránky. A toto je presne ten kameň úrazu. Žijeme v spoločnosti kde často môžu vznikať úplne rozdielne názory. Doslova prichádza to nálepkovanie že je niekto taký alebo je druhá strana odlišná. Ťažké je žiť niekedy v spoločnosti ktorá nedokáže akceptovať LGBTIQ komunitu alebo rómsku komunitu. Toto hádzanie všetkých do jedného vreca môže ublížiť aj tým čo sa snažia slušne žiť

Prečo nepripomíname ľudom že aké majú kladné stránky a čo všetko dokážu. Aj ľudia čo sú v transgender komunite môžu byť úžasnými ľuďmi. Každý človek vo svojej podstate môže byť úžasným človekom a ešte lepším priateľom. Hral som závody guličiek Marbles on Stream z dievčaťom Electric Mermaid a ona je tiež súčasťou transgender komunity. Čim viac som s ňou písal, uvedomil som si že vo svojej podstate je skvelým človekom. Byť iným nie je zlé ako sa môže v skutočnosti zdať. Len treba ľudom dať šancu a viem že mnoho ľudí mi povie že ako som si dovolil vyjadriť takýto svoj názor. Ja mám všetkých ľudí rovnako rád a moje presvedčenie ktoré mám mi nikto nemôže zobrať. Nie som plný zlosti voči ľudom len preto že to tak cíti väčšina spoločnosti.

Sám viem aké je to byť autistom a že tiež prežívam nejaké svoje pocity. Viem že prichádzajú s tým určité vnútorné boje ktoré často musím zvládnuť aby všetko bolo v poriadku. Som šťastný aj napriek tomu že mnoho vecí nebude ľahkých a že pravdepodobne môžu prísť aj stresy. Občas prichádzajú momenty kedy pochybujem o sebe a mám pocit že dokážem vo svojom živote omnoho viac. Očakáva sa odo mňa že na všetko budem poznať odpoveď a že na všetko nájdem nejaké riešenie. Ale to riešenie bohužiaľ nemusí prísť a musím nad mnohými vecami viac premýšľať. Áno mám chyby a myslím si že je stresujúce ak sa to komukoľvek pripomína. Niekedy to že človek lepšie vyzerá a dostane pochvalu že zhodí zopár kíl tak to človeku skôr viac uškodí ako pomôže. Myslím si že každý človek pre svoje zdravie robí maximum to čo najlepšie vie.

Slová ako dokážu pomôcť tak môžu človeku v skutočnosti aj ublížiť. Keď je niečo aj myslené v dobrej viere nemusí to vždy pomôcť. Ak je za tým nejaký dobrý úmysel dá sa to pochopiť, ale toto hodnotenie človeka nie je veľmi dobré. Skôr by človeka ľudia mali mať radi takého aký v skutočnosti je a nie riešiť či je silnejší alebo chudší. To že sa nepripomínajú človeku jeho dobré stránky tak to v skutočnosti nie je jeho problém, ale je to problém tých čo radi hodnotia iných. Možno by sa ľudia mali naučiť nešíriť len negativitu, zlosť a nenávisť. Mnoho ľudí by si zaslúžili aby ich niekto podporil a nie stále im niečo vyčítal. Lebo predsudky sa jednoducho stali určitou ľudskou bariérou a sami si tým ľudia škodia.

Ak sa niekto cielene správa zle, tak len vtedy to človeku treba pripomenúť. Ale keď sa niekto snaží spraviť niečo dobre a podľa svojich možností tešme sa s toho. Myslím si že človeka viac v živote dokáže povzbudiť keď ho niekto pochváli úprimne a nie zaujato. Lebo celý náš život stojí na jednoduchých veciach ktoré by mali robiť všetci. Ja si uvedomujem že keď sa mi niečo podarí, jednoducho nemôže byť žiadne ulietavanie. Keď sa niečo podarí treba zostať stáť nohami pevne na zemi. A naše poslanie ktoré v živote máme je to že sa budeme správať dobre k sebe, k ľudom a aj k našej planéte.

Každý z nás má na tomto svete nejaké poslanie. Nemôžeme ľudí okolo seba súdiť a mať pocit že predsudky sú tá najlepšia cesta. Musíme si vzájomne nájsť jeden k druhému cestu, lebo potom bude ťažké žiť v tomto svete. Ja vždy akceptujem všetkých okolo seba a nepovažujem za prekážku ak je ktokoľvek z ľudí inej orientácie. Je potrebné vyslať nejaký signál že každý človek do tejto spoločnosti naozaj patrí. Všetci ľudia na svete si zaslúžia pochopenie a lásku, lebo nikto nemôže za to ako sa narodil a ak príde nejaká zmena vždy je za ňou určité premýšľanie. Lebo ak dokážeme akceptovať všetkých ľudí okolo seba budeme mať šťastnejší život.

Tento text je pre písaný ako pre slovenskú a českú komunitu, tak si ho v angličtine budú môcť prečítať aj niektorí moji priatelia zo zahraničia. Chcel som vyjadriť že nech akokoľvek vnímam ľudí okolo seba nebudem ich súdiť za inakosť. To že človek zmení svoju orientáciu nie je rozhodnutie ktoré sa deje okamžite. Určite sú za tým aj diskusie a to že ako sa človek vo svojom tele cíti. Lebo predsudky v našej spoločnosti jednoducho nemajú priestor a ľudia čo sa snažia slušne žiť tak si ich treba zastať. Nehádžme všetkých do jedného vreca len kvôli tým čo robia LGBTIQ komunite hanbu a nevedia sa správať. Všetci ľudia na tomto svete majú svoje prirodzené miesto a zaslúžia si aby ich niekto vnímal.

Anglická verzia (English version)

I am increasingly encountering the fact that people need to be evaluated according to some aspect. They should be condemned only because they weigh or are different. Many people choose to be different even at the cost that their society can condemn. People think that many other people are to blame for their health. But in fact, their psyche, which is broken over time, is to blame for everything. I realized this with a girl I met and tries to live as best she can from her otherness. There can be someone in every community of people who is an amazing person. And it doesn’t matter if a person has an orientation or not. People just make prejudices prematurely and then it turns out that people aren’t that bad.

I realized during my life that I know many people from different orientations and to this day some of them are my friends. These are people who are doing a great good and whom everyone should get to know. People like to remind others only of mistakes and not their good sides. And this is exactly the stumbling block. We live in a society where completely different opinions can often arise. Literally comes the labeling that someone is so or the other side is different. It is difficult to live sometimes in a society that cannot accept the LGBTIQ community or the Roma community. Throwing everyone in one bag can hurt even those who try to live decently

Why don’t we remind people what their positive aspects are and what they can do. Even people in the transgender community can be amazing people. In essence, everyone can be an amazing person and an even better friend. I played Marbles on Stream ball races from the Electric Mermaid girl and she is also part of the transgender community. The more I wrote with her, the more I realized that he was, in essence, a great person. Being different is not as bad as it may actually seem. I just need to give people a chance and I know that a lot of people will tell me that how I dared to express such an opinion. I love all people equally and my beliefs that I have no one can take from me. I’m not full of anger at people just because that’s how most of society feels.

I know what it’s like to be autistic and that I also experience some of my feelings. I know that there are certain internal struggles that I often have to manage to keep everything in order. I’m happy despite the fact that many things won’t be easy and that stress can probably come. Sometimes there are moments when I doubt myself and I feel that I can do much more in my life. I am expected to know the answer to everything and to find a solution to everything. Unfortunately, this solution may not come, and I have to think more about many things. Yes, I have mistakes and I think it is stressful to remind anyone. Sometimes the fact that a person looks better and gets the praise of losing a few pounds so it hurts the person more than it helps. I think that everyone does their best for their health.

Words that can help can actually hurt a person. When something is meant in good faith, it may not always help. If there is any good intention behind it, it can be understood, but this assessment of human is not very good. Rather, people should like the person he really is and not decide whether he is stronger or poorer. The fact that a person is not reminded of his goodness, so in fact it is not his problem, but it is the problem of those who like to evaluate others. Maybe people should learn not to spread just negativity, anger and hatred. Many people deserve to be supported and not always blamed. Because prejudices have simply become a kind of human barrier, and people are harming themselves.

If someone behaves badly, then only then should one be reminded. But when someone is trying to do something well and according to their abilities, let’s look forward to it. I think he can encourage a person more in life when someone praises him sincerely and not biased. Because our whole life is based on simple things that everyone should do. I realize that when I do something, there simply can’t be any flight. When something happens, you need to stand firmly on the ground. And our mission in life is to treat ourselves, people and our planet well.

Each of us has a mission in this world. We cannot judge people around us and feel that prejudices are the best way. We must find each other’s path to each other, because then it will be difficult to live in this world. I always accept everyone around me and do not consider it an obstacle if any of the people is of a different orientation. It is necessary to send some signal that everyone really belongs to this society. All the people in the world deserve understanding and love, because no one is to blame for how he was born, and if there is a change, there is always some thinking behind it. Because if we can accept all the people around us, we will have a happier life.

This text is written for both the Slovak and Czech community, so some of my friends from abroad will be able to read it in English. I wanted to express that no matter how I perceive the people around me, I will not judge them as different. That a person changes his orientation is not a decision that happens immediately. There are certainly discussions behind it and how a person feels in his body. Because prejudices in our society simply do not have space and people who try to live decently should be defended. Let’s not throw everyone in one bag just because of what makes the LGBTIQ community ashamed and unable to behave. All people in this world have their natural place and deserve to be perceived.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogerom sa páči toto: