Archív pre október 2021

Problémy / Problems

20. októbra 2021

Je správny čas mnoho vecí ktoré sa často dejú reálne pomenovať. Pravda je taká že všetko sa na nás v skutočnosti zvalilo ako jedna veľká guľa. Mnoho vecí sa v samotnej spoločnosti zmenilo a nikdy to už nebude také ako na začiatku. Vieme že vždy tu budú ľudia ktorí ťahajú za tie nitky spravodlivosti. Sme súčasťou nejakej hry ktorú pravdepodobne nedokážeme vyhrať. Je to hra kde viac prevláda akékoľvek pokrytectvo než zdravý rozum. Hra v ktorej nie sú rešpektované pravidlá ale treba ísť doslova cez mŕtvoly. Namiesto počúvania a tolerovania odlišných názorov sa z niektorých ľudí stali extrémni liberáli alebo extrémni konzervatívci. Jedna a aj druhá strana za niečo bojujú, len nevedia za čo. Len vedia že majú svoj názor a potrebujú ho vnútiť samotnej spoločnosti.

Problémy s ktorými sa pasujeme je príliš veľa a sú spúšťačom toho že duševné zdravie je narušené. Mladí ľudia sa boja o svojich pocitoch hovoriť lebo ich nemá kto vypočuť. Toto je tiež jeden s problémov ktoré radšej sa ani nepomenujú, lebo ľudia majú pocit že o tom treba mlčať. Je dôležité prestať žiť v neustálej slepote a tváriť sa že nič okolo nás jednoducho neexistuje. Tá bublina sa nemôže nejakým spôsobom nabaľovať ale musí prasknúť aby všetko bolo dobré. Žijeme vo svete kedy sa viac rieši fyzické zdravie, ale dôležitejšie je psychické zdravie. Lebo človek čo sa cíti psychicky dobre, tak sa bude cítiť lepšie aj fyzicky a to je holý fakt ktorý sa nedá poprieť.

Do nepriateľskej atmosféry prispeli aj politici svojim nejasnými postojmi. Začali sa miešať do vedeckých záležitostí ktorým v skutočnosti nerozumejú. Preto ľudia majú apatiu a ešte silnejšie pôsobia slová ktoré do istej miery môžu byť ako vata. Preto je v skutočnosti spoločnosť tak veľmi rozdelená. Lebo ľudia necítia pocit istoty a pokoja. Preto samotné emócie môžu eskalovať do tak extrémnych rozmerov. Všetko je omnoho viac vyhrotenejšie a ľudia prestávajú ovládať svoj hnev. Emócie zmenili veci do takej miery že sa stratil akýkoľvek racionálny aspekt. Jednoducho nás emócie ovplyvňujú v našom každodennom živote.

Ľudia viac idú do konfliktov a hádajú sa o tom kto má aký názor. Ja som sa nikdy do takých vecí nepúšťam a ani sa nepustím aj keby sa mal na mňa ktokoľvek nahnevať. Vyhrotilo sa to do takej miery že vznikajú predsudky voči ľudom čo sú inak orientovaní alebo majú určité postihnutie. Je na svete veľmi veľa chorôb na ktoré sa umiera vo svete, ale najhoršia je choroba pri ktorej umiera ľudská duša z vnútra. Nenávisť je tá najhoršia choroba lebo doslova zatemňuje mozog a ľudia potom začnú nenávidieť kadekoho. Ľudia majú plné ústa tolerancie a nesprávajú sa podľa toho. A toto je od nich nečestná hra ktorú v skutočnosti hrajú. Hovoria ako nesúdia ostatných, ale pri prvej príležitosti by človeka okamžite podrazili. Samozrejme nie je všetko čierno-biele lebo sú aj pozitívne príklady ľudí. Sú to ľudia čo majú pokoru a snažia sa žiť príkladne, robia všetko preto aby svoj svet naplnili láskou a radosťou.

Na jednej barikáde stoja tí čo sú proti niečomu a tí čo sú za niečo. Ja nestojím ani na jednej strane snažím sa žiť v pokoji a láske aj napriek tomu že môžem byť považovaný za divného. Mňa nebavia povrchné veci a názory pri ktorých neviem ako mám reagovať. Ja vnímam že sa niečo deje, ale nechcem sa tým v skutočnosti veľmi zaoberať. Lebo dôležitejšie sú omnoho iné veci než premýšľať nad vecami ktoré nemám ako veľmi zmeniť. Ja sa zaoberám vecami ktorým v skutočnosti rozumiem a viem že sa pri nich niečo naučím. Počúvam hudbu a teším sa s každej novej pesničky ktorá je vydaná. Tým v skutočnosti žijem a za to budem stále veľmi vďačný.

Ja keby mám premýšľať nad všetkými problémami sveta zbláznil by som sa. Keby mám robiť veci ktoré sa v skutočnosti odo mňa očakávajú plnil by som sny iných a nie tie svoje. Lebo človek čo nejakým spôsobom myslí na seba nie je sebec a pokrytec. Každý človek sa snaží si nájsť čas na veci ktoré predtým kvôli povinnostiam zanedbával. A nesmieme zabúdať sami na seba, lebo ten čas ktorý máme je veľmi vzácny. Môže sa stať že mnoho okamihov sa nemusí už nikdy zopakovať. Najmä to čo máme urobiť jednoducho viac neodkladajme na iný deň urobme to okamžite. Nikto za nás nič nespraví, jednoducho musíme niečo urobiť my pokiaľ je to v našich možnostiach.

Problémy sú tu na to aby sme im čelili a niečo si z nich zobrali. Aby sme sa naučili viac žiť v pokore a láske, prípadne aby sme sa v negatívnych emóciách hnevu neutopili. Preto je potrebné hľadať cestu na ktorej viac posilníme dôveru sami k sebe a aj k iným ľudom. Nehľadajme stále len chybu v niekom, ale naučme sa všetky problémy riešiť s chladnou hlavou. Naučme sa vzájomne pochopiť a pokúsme sa zjednotiť lebo viac vecí nás spája než rozdeľuje. Všetko máme vo svojich rukách a dokážeme zvládnuť čokoľvek čo nás v živote čaká. Nie sme na tomto sami, vždy tu budú ľudia čo budú pri nás skutočne stáť.

Pri písaní som počúval pieseň od Haze – Problems (feat. Akala & Black The Ripper)

Anglická verzia (English Version)

It’s the right time for many things that can often be realistically named. The truth is that everything actually fell on us like one big ball. Many things have changed in society itself, and it will never be the same again. We know that there will always be people pulling the strings of justice. We’re part of a game we probably can’t win. It is a game where any hypocrisy prevails more than common sense. A game in which the rules are not respected but you have to go literally through corpses. Instead of listening to and tolerating differences of opinion, some people have become extreme liberals or extreme conservatives. Both sides are fighting for something, they just don’t know what. They just know they have their opinion and need to force it on society itself.

The problems we deal with are too many and are the trigger that mental health is impaired. Young people are afraid to talk about their feelings because there is no one to hear them. This is also one of the problems that they prefer not to mention, because people feel that they need to keep quiet about it. It is important to stop living in constant blindness and pretending that there is simply nothing around us. That bubble can’t pack in any way, but it has to burst to make everything good. We live in a world where physical health is more addressed, but more important is mental health. Because a person who feels mentally good will feel better physically as well, and this is a simple fact that cannot be denied.

Politicians also contributed to the hostile atmosphere with their vague attitudes. They began to interfere in scientific matters that they did not really understand. Therefore, people have apathy and even stronger words that can to some extent be like cotton wool. That is why, in fact, society is so very divided. Because people do not feel secure and at peace. Therefore, the emotions themselves can escalate to such extreme proportions. Everything is much more acute and people are losing control of their anger. Emotions changed things to such an extent that any rational aspect was lost. Emotions simply affect us in our daily lives.

People go into conflicts more and argue about who has what opinion. I never do such things, nor do I, even if anyone is angry with me. It has escalated to such an extent that there are prejudices against people who are otherwise oriented or have a certain disability. There are many diseases in the world that are dying in the world, but the worst is the disease in which the human soul dies from within. Hate is the worst disease because it literally darkens the brain and people then start to hate anyone. People have mouths full of tolerance and don’t act accordingly. And this is a dishonest game from them that they are actually playing. They say that they do not judge others, but at the first opportunity they would trip a person immediately. Of course, not everything is black and white because there are also positive examples of people. They are people who have humility and try to live by example, they do everything to fill their world with love and joy.

On one barricade stand those who are against something and those who are for something. I don’t stand on either side trying to live in peace and love even though I may be considered strange. I don’t like superficial things and opinions where I don’t know how to react. I feel that something is going on, but I don’t really want to deal with it much. Because more important things are more important than thinking about things that I don’t have much to change. I deal with things that I really understand and I know that I will learn something from them. I listen to music and look forward to every new song that is released. In fact, I live by that and I will still be very grateful for that.

If I had to think about all the world’s problems, I would go crazy. If I had to do the things that are actually expected of me, I would fulfill the dreams of others and not my own. Because a person thinks of himself in some way is not a self and a hypocrite. Everyone is trying to find time for things they used to neglect because of their duties. And we must not forget ourselves, because the time we have is very precious. It may happen that many moments never have to be repeated. Especially what we have to do simply don’t put it off until another day, let’s do it immediately. No one will do anything for us, we just have to do something as long as we can.

There are problems for us to face them and take some of them. In order to learn to live more in humility and love, or not to drown in negative emotions of anger. Therefore, it is necessary to look for a way in which we will further strengthen our trust in ourselves and in other people. Let’s not just look for a mistake in someone, but learn to solve all problems with a cool head. Let’s learn to understand each other and try to unite because more things unite us than divide us. We have everything in our hands and we can handle anything that awaits us in life. We are not alone in this, there will always be people who will really stand by us.

While writing, I listened to a song by Haze – Problems (feat. Akala & Black The Ripper)

Dobrý pocit / Good Feeling

18. októbra 2021

Nech to akokoľvek vyzerá na istý čas bolo potrebné sa odmlčať. Bolo potrebné porozmýšľať o veciach a živote ako takom. Táto pauza mi do veľkej miere pomohla nejakým spôsobom prísť na to že bolo potrebné upokojiť svoju dušu. Dušu ktorá bola v určitom nepokojnom móde a aj z určitými zvláštnymi pocitmi. Mal som pocit že vypísať sa s toho bude to najlepšie riešenie, ale nakoniec nebolo. Vnútorné presvedčenie ktoré som mal v sebe prevalcovali moje vlastné emócie. Uvedomil som si že bolo potrebné ubrať tempo, ktoré som mal. Začal som písať texty ktoré sú venované aj zahraničnej komunite. Do veľkej miery ma to inšpirovalo v nich pokračovať ďalej. Mrzelo ma že takéto texty ktoré by boli v súčasných dvoch jazykoch som nerobil skôr, lebo si uvedomujem že ma čítajú aj zahraniční čitatelia.

Počas tejto pauzy som hlbšie premýšľať nad svetom. Nad tým že prečo sa zamýšľame nad vecami ktoré v skutočnosti nemáme veľmi zmeniť. V tomto svete sme nadobudli pocit že môžeme všetko zmeniť. Môžeme niektoré veci zmeniť, ale nedokážeme zmeniť ľudí. Ich hodnotové svety budú odlišné od sveta inej skupiny ľudí. Je to v poriadku že každý človek má na svet iný názor. Pravdepodobne to že vnímame niektoré veci nás skôr začalo rozdeľovať ako spájať. Ja som nikdy neprestal veriť v dobro ľudí a viem že nech budem robiť čokoľvek tak dokážem mať s toho dobrý pocit.

Uvedomil som si že moje šťastie nie vždy stojí na tom niečo napísať. Ja ak niečo napíšem tak nad tým logicky premýšľam. Musí ma k tomu inšpirovať nejaký moment alebo zážitok z reálneho života. A som hrdý že mnohé veci dokážem napísať keď sa mi to ako introvertovi ťažko vyjadruje. Lebo všetko čo v živote urobím vychádza s toho ako to naozaj cítim. Jednoducho svoje pocity nedokážem oklamať a viem že mnoho ľudí to dokáže vycítiť Som šťastný že v určitých okamihoch sa necítim sám a vždy je tu niekto kto ma dokáže skutočne podporiť. Začali mi psychicky pomáhať veci ktoré som predtým nerobil. Spoznal som množstvo skvelých ľudí ktorých pozitívna energia ma motivuje byť lepším človekom.

Do veľkej miery mi začalo psychicky pomáha si púšťať ambientnú a Lo-Fi hudbu. Pri hudbe často dokážem upokojiť svoju vlastnú dušu. Často sa ponorím do úplne iného sveta pri ktorom nachádzam spásu. Vnímam ju ako určitú formu terapie ktorá ma dokáže robiť šťastným človekom. Hudba sa stáva mojou veľkou inšpiráciou pri mnohých článkoch ktoré píšem. Keď počúvam akúkoľvek pesničku tak jednoducho na určité problémy a starosti zabudnem. Upokojím sa pri nej a často dokážem v nej nájdem východisko zo situácii v ktorých sa cítim nekomfortne. Preto som vďačný za každého človeka čo tvorí hudbu a robí nejakým spôsobom môj život oveľa lepším.

Hrám komunitné hry z ľuďmi a zároveň sa snažím na turnajoch v závodoch guličiek Marbles on Stream reprezentovať Slovensko. Pri tej hre som spoznal množstvo úžasných ľudí a niektorí sa stali mojimi kamarátmi. Vzájomne si držíme palce v závodoch a podporujeme sa a je to veľmi úžasná komunita. Vždy mnoho ľudí ktorí vysielajú a napíšem im o Slovensku tak sa potešia a urobím na nich tým dojem. Aj platforma Twitch mi pomohla spoznať množstvo skvelých priateľov ktorých aj keď nikdy reálne neuvidím, ale rovnako sú súčasťou môjho života ako aj tí reálni ľudia. A keď niektorých vidím ako vysielajú, tak si uvedomím že to nie sú žiadni trollovia ale skutoční ľudia.

Tešilo ma aj to keď som si dokázal pozrieť akýkoľvek film ktorý mi tematicky sedel. Mám veľmi rád psychologické filmy pri ktorých sa vžívam do pocitov iných ľudí. Rád pozerám aj seriály ktoré vychádzajú z reálnych skutočností alebo je v nich určitá autistická téma. Mňa neosloví čokoľvek, ale keď niečo nájdem tak ma to reálne teší. Teší ma keď si moja duša oddýchne či pri filme, seriáloch, hrách alebo pri čomkoľvek inom. Rád aj čítam knihy ktoré ma musia nejakým spôsobom osloviť jasným príbehom ktorý je z reálneho života alebo sú to životopisy ktoré mapujú určitú životnú etapu daného človeka.

Rád chodievam aj na prechádzky na miesta kde načerpám inšpiráciu na nové texty. Vždy sa teším keď niekoho náhodne stretnem a tí ľudia sa na mňa nádherne usmejú. To mi dodáva ten pocit istoty že v ľuďoch stále existuje dobré srdce. Často sa na niektoré miesta vraciam opakovane, ale rád spoznávam aj iné. Niekedy rád prejdem aj inou cestou, lebo nedá sa vždy ísť len to istou. Nebojím sa a viem že kráčam vždy tou správnou cestou. Lebo viem že mi to dáva pocit slobody kráčať po miestach na ktoré ma zavedú moje vlastné nohy. Lebo nech kamkoľvek kráčam viem že sa vždy vrátim domov. Vždy sa vrátim na miesto bez toho aby sa ktokoľvek o mňa bál.

Ja aj pred pauzou som robil ktoré ma skutočne tešia. Len som nepotreboval rozprávať a viac boli pre mňa dôležité činy. To že robím iné veci tak neznamená že strácam kontakt z reálnym svetom. Lebo oba svety sú vzájomne prepojené a z mnohými ľuďmi sa po nejakom čase stretnem. To že robím odlišné veci v živote neznamená že som lenivým. Len nechávam svoju fantáziu pracovať a viem že sa všetko prirodzene dokáže vyvíjať aj samo. Lebo je dôležité za sebou nechať snahu a nemať pocit že všetko za mňa niekto vyrieši. Lebo všetko musím vyriešiť aj samostatne. A som že mnoho vecí v živote dokážem zvládnuť a nečakám za to nejaké uznanie alebo slová vďaky. Len chcem aby ľudia mali zo mňa dobrý pocit a to je presne môj cieľ ktorý vždy túžim dosiahnuť.

Pri písaní ma sprevádzala skvelá skladba od Inverness – Good Feeling (feat. Brandyn Burnnete & Molly Moore)

Anglická verzia (English Version)

Whatever it looked like for a while, it was necessary to shut up. It was necessary to think about things and life as such. This pause greatly helped me to figure out in some way that it was necessary to calm my soul. A soul that was in a certain restless fashion and also with certain strange feelings. I had a feeling that writing with it would be the best solution, but in the end it wasn’t. The inner convictions I had overwhelmed my own emotions. I realized that it was necessary to slow down the pace I had. I started writing texts that are also dedicated to the foreign community. To a large extent, this inspired me to continue in them. I was sorry that I had not done such texts that would be in the current two languages ​​before, because I realize that I am also read by foreign readers.

During this break, I think deeper about the world. Over why we think about things that we don’t really have much to change. In this world, we have felt that we can change everything. We can change some things, but we can’t change people. Their value worlds will be different from the world of another group of people. It’s okay that everyone has a different view of the world. Probably the fact that we perceive some things started to divide us rather than to unite us. I have never stopped believing in the good of people and I know that no matter what I do, I can feel good about it.

I realized that my happiness doesn’t always depend on writing something. If I write something, I think logically about it. It must inspire me to do some moment or real life experience. And I’m proud to be able to write many things when it’s hard for me to express as an introvert. Because everything I do in life is based on how I really feel. I just can’t fool my feelings and I know that a lot of people can feel it. I’m happy that at certain moments I don’t feel alone and there is always someone who can really support me. They started mentally helping me with things I hadn’t done before. I met a lot of great people whose positive energy motivates me to be a better person.

To a large extent, she started mentally helping me play ambient and Lo-Fi music. With music, I can often calm my own soul. I often dive into a completely different world in which I find salvation. It reassures me to connect with the foreign community and improve my English. I play community games with people and at the same time I try to represent Slovakia in tournaments in Marbles on Stream balls. Many people I write about Slovakia are always happy and will make an impression on them. The Twitch platform also helped me get to know a lot of great friends whom I will never really see, but they are just a part of my life as well as the real people. And when I see some of them broadcasting, I realize that they are not trolls but deed.

I was also pleased when I was able to watch any film that suited me thematically. I really like psychological films in which I get used to the feelings of other people. I also like to watch series that are based on real facts or have a certain autistic theme in them. It doesn’t appeal to me anything, but when I find something, I’m really happy. I’m happy when my soul rests, whether in a movie, series, games or anything else. I also like to read books that have to address me in some way with a clear story that is from real life or they are biographies that map a certain stage of a person’s life.

I also like to go for walks to places where I can get inspiration for new texts. I’m always looking forward to meeting someone at random in some way and those people smiling at me in some way. It gives me the feeling of certainty that there is still a good heart in people. I often return to some places repeatedly, but I also like to meet others. Sometimes I like to go the other way, because you can’t always go the same way. I’m not afraid and I know that I always walk the right path. Because I know that it gives me a feeling of freedom to walk in places where my own feet will lead me. Because wherever I go, I know that I will always return home. I always go back to the place without anyone worrying about me.

Even before the break, I did what I really enjoy. I just didn’t need to talk and actions were more important to me. Just because I do other things doesn’t mean I’m losing touch with the real world. Because the two worlds are interconnected and I will meet many people after a while. Just because I do different things in life doesn’t mean I’m lazy. I just let my imagination work and I know that everything can develop naturally on its own. Because it is important to leave the effort behind and not feel that someone will solve everything for me. Because I have to solve everything myself. And I am that I can handle many things in life and I do not expect any recognition or words of thanks for that. I just want people to feel good about me and that is exactly my goal that I always want to achieve.

I was accompanied in writing by a great song by Inverness – Good Feeling (feat. Brandyn Burnnete & Molly Moore)

Jediná cesta

12. októbra 2021

Mám v živote jedinú cestu po ktorej môžem skutočne kráčať. Viem že môj život je spleťou tých ľahkých a ťažkých okamihov. Ale napriek všetkým okolnostiam sa to snažím zvládnuť. Lebo viem že na tejto ceste môžem stretnúť množstvo ľudí. Tí ľudia môžu buď stáť za mnou alebo môžu o mne hovoriť za chrbtom. Môže prísť lojálnosť a zároveň môže prísť aj zrada bude bolieť. Je zvláštne si myslieť že všetci ľudia to budú v skutočnosti myslieť úprimne. Stále si uvedomujem že kedykoľvek mnoho vecí v živote bude bolieť a jediné riešenie je sa s tým vyrovnať. Lebo stále život bude boj v ktorom treba prekonávať seba samého a iné to nebude.

Môže sa zdať že v živote existuje množstvo ciest ktorými sa treba vydať. Ale v skutočnosti len tá jedna cesta nás v skutočnosti môže zaviesť k samotnému cieľu. Pochopil som že v živote mnoho vecí môže byť len naoko. Že mnoho ľudí sa môže tváriť ako sú dobrými priateľmi a človeka jednoducho podrazia. Je iróniou že často pretvárka môže prevažovať pred tým čo je v skutočnosti dobré. Mnoho ľudí sa vybralo cestou výčitiek a hnevu majú v sebe rany ktoré potrebujú stále vyťahovať. Preto v určitom období môže prísť určitá stagnácia a státie na určitom mieste. Život je presne aj o tom že treba akceptovať ľudí zo všetkým čo v sebe majú.

Moja cesta nie je vždy iba o radostných momentoch, ale je to o tom že v nej môžu byť prekážky. Nasadol do vlaku kde môže byť množstvo ľudí čo majú iný pohľad na vec. Viem že v živote kráčam tam kde iní ľudia ani nemajú odvahu ísť. Lebo viem že dokážem byť na miestach kde sa ľudia neobjavia. Dokážem nájsť pokoj ktorý nedokážu v živote nájsť všetci. Kráčam tým životom bez ohľadu na to že môžu prísť aj chyby. Keby je život dokonalý tak by som všetko v ňom bral ako samozrejmosť. Nikomu nič nespadne samé z neba a ani mne to nikdy nespadlo. Nielen ja ale každý človek si musí niečo skutočne vybojovať aby sa dostal tam kde je. Som vďačný za možnosť si uvedomiť súvislosti okolo seba.

Žijem vo svojom vnútornom svete do ktorého nie každého pustím. Ak do neho niekoho pustím musí to byť niekto výnimočný. Povrchné veci nemám veľmi rád a často sa snažím od toho držať bokom. Keď prídu nejaké nepokojné situácie, nezapájam sa do toho. Jedine čomu sa snažím rozumieť sú veci ku ktorým viem podať nejaké svoje stanovisko. Mám rád hudbu a radšej sa snažím skôr ľudí v nej povzbudiť než im nakladať ako niečo nedokážu. Ak sa mi niečo nepáči viac si to už nedokážem vypočuť. Keď ma niečo dokáže skutočne osloviť tak sa k tomu dokážem vrátiť. A práve hudba je mojou inšpiráciou k tomu aby zo mňa vyšlo niečo zmysluplné. Viac premýšľam o tom aby všetko čo bude publikované dávalo mojim čitateľom.

Ako môže existovať množstvo ciest, ale v skutočnosti nás môžu doviesť len k jednému cieľu. Aj ja som si to uvedomil pri žití svojho vlastného života. Nie je chybou si priznať že prídu aj úzkostlivé dni, pri ktorých bojujem zo svojou vlastnou hlavou. Napriek všetkým okolnostiam sa dokážem s toho dostať a povedať si že nič nie je úplne stratené. V živote to bude vždy boj a nedokážem sa tomu úplne vyhnúť. Viem že vždy tu bude niekto kto akceptuje moju životnú cestu. Lebo moja cesta nie je posiata radosťou, ale je za ňou množstvo životných skúšok ktoré musím zvládnuť aby som bol silným. Lebo skutočná realita sa nevytvára na internete v podobe fotiek. Vytvára sa vďaka okamihom ktoré nás v živote robia šťastnými. Sú to okamihy vďaka ktorým dokážeme byť omnoho lepšími ľuďmi.

Mám svoju cestu po ktorej kráčam a dokážem nájsť v nej odpovede. Tie odpovede neprídu samé, ale prichádzajú s odstupom času. Prichádzam na to že všetko v živote sa nedeje nejakou náhodou. A som za to vďačný že mnoho ma dokáže akceptovať takého aký som. Viem že čas ukáže že ktoré priateľstvá budú naozaj fungovať a ktoré nie. Budem vedieť že komu povedať pravdu a pri kom naozaj začnem premýšľať. Všetko sa postupne začne vytrieďovať a ostanú len tí správni ľudia. Samotná cesta je čoraz viac cieľom kvôli ktorému má všetko svoj skutočný zmysel. Posunulo ma to a pochopil som že je lepšie byť realistom vďaka čomu môžem stáť nohami pevne na zemi.

Na tejto svojej ceste som dokázal mnoho uvedomelých ľudí. Ako som sa na nej veľa našiel, tak aj veľa som dokázal stratiť. Lebo život je o tom že sa tá rovnováha neustále mení. Veľa ma to dokázalo naučiť a zároveň aj vnútorne zmeniť. Lebo nie navonok sa človek mení, ale zmení sa aj to čo je vo vnútri. Zostať stále rovnakým je pre mňa zodpovedná úloha. Viem že to má zmysel bez ohľadu na všetky okolnosti ktoré sa udejú. Teší ma že mnoho ľudí pochopilo moje myšlienkové pochody a to ako sa pokúšam ísť do hĺbky svojho vlastného vnútra. Lebo toto je jediná cesta ako môžem priblížiť to čo cítim a som rád že mám takú možnosť.

Reakcia na spoločenské názory

11. októbra 2021

Nech sa to zdá v živote akékoľvek tak spoločenské dianie má dopad na všetkých. Občas si človek musí vybrať čomu svoju pozornosť skutočne venuje. Na druhej strane treba chápať ak ľudia majú z niečoho obavy. Pravdepodobne to tak je preto lebo nevedia že či to čo urobia pre nich nebude mať nejaký následok. Ale v skutočnosti nikdy nevieme čo sa stane pokiaľ to aspoň nevyskúšame. A nie nejde čisto o témy testovania alebo očkovania ako sa to skutočne javí. Ide v skutočnosti o určitý ľudský princíp na základe ktorého niečo robíme. Či je niečo správne alebo nie zistíme až s odstupom času. Ak má niekto v niečom pravdu tak mu určite treba načúvať, ale nie slepo. Svet okolo nás sa bude neustále meniť a aj ľudia v ňom. Nezabránime určitému vývoju, ale prirodzene ho akceptujeme. Snažím sa nereagovať na spoločenské dianie, iba vtedy ak je to v súvislosti z hudbou. Lebo v rámci hudobného diania sa cítim skutočne ako doma. Iným veciam v skutočnosti nerozumiem a držím sa od nich bokom. Radšej vyjadrím podporu tým správnym myšlienkam a ľudom čo ma dokážu pozitívne ovplyvniť. Takže moja reakcia ak na niečo bude, tak len na dianie v rámci hudobnej scény a tam to končí. Viem že tým urobím reklamu aj tým ktorých neobľubujem, ale napriek tomu to nebude vadiť.

Moment pravdy – kompletná tretia séria

10. októbra 2021

Niekedy sa môže zdať že v živote nedokáže nič dodať energiu, ale v skutočnosti je všetko inak. Uvedomujem si že môj život je o veľkých a aj malých momentoch ktoré môžu ovplyvniť môj život. Sú ľudia čo mi ukazujú presne ten smer ktorým sa vo svojom živote naozaj uberať. Viem že nech sa čokoľvek v živote udeje nejakým spôsobom to zvládnem. Lebo mnoho vecí sa dá zvládnuť aj bez nejakých zbytočných slov. Akákoľvek cesta ktorá do môjho života nejakým spôsobom prišla bola jednou veľkou výzvou. Keď aj prišli nejaké prekážky a starosti vždy som to dokázal zvládnuť. Impulz ktorý mi za nejaké obdobie dokázal dodávať silu som videl v ľuďoch. Bez ohľadu na to či sú blízko alebo ďaleko ma mnohým veciam dokázali naučiť. Nejak som sa naučil že je oveľa dôležitejšie žiť pre samotný moment a viem že sťažovanie by mi vôbec nepomohlo. Občas nie všetci rozumejú mojej vnútornej ceste a tomu že radšej chcem byť pokojným. Ale vôbec to nevadí lebo v skutočnosti som za túto cestu šťastný. Prichádzam na mnohé poznania a realisticky k nim dokážem aj pristupovať. Dokážem kráčať na miesta kde viem že budem obklopený pokojom. Občas vediem svoje vlastné vnútorné boje sám zo sebou, ale pravdepodobne toto mi skutočne dáva silu. To čo ma dokáže potešiť nachádzam v hudbe, v ľuďoch a v mnohých maličkostiach čo robia tento svet krajším. Moja vnútorná sila je ako guľa ktorou sa nechávam strhnúť a som za to vďačný. Som rád za všetky skúsenosti ktoré ma v živote niečo naozaj dokázali naučiť. Lebo som sa posunul a tento impulz by potrebovali naozaj všetci. Všetci čo veria v to že naozaj nádej z nás všetkých dokáže robiť lepších ľudí. Som rád za každý jeden moment pravdy pri ktorom si dokážem uvedomiť realitu a vďaka tomu sa posúvam ďalej.

Pri písaní článku mi pomáhala skladba Ran-D – Living For The Moment (2020 Remix).

Priznám sa že je pre mňa veľmi neobvyklé sa v niečom niesť na pozitívnej vlne. Viem že nie vždy dám najavo čo v skutočnosti naozaj cítim. Ale viem že keď to dám najavo tak je všetko v najlepšom poriadku. Pravdepodobne vždy vo svojom živote sa snažím prísť na to čo je skutočne správne. Pochopil som že pravda sa skrýva tam vonku a nie niekde inde. Pomáha mi často aj hudba ktorá ma neopustí ani v okamihoch keď ostatní ľudia odídu. Hľadám v realite presne to čo ľudia nie vždy dokážu nájsť. A to čo mi pravdepodobne v nej chýba je nejaký moment prekvapenia vďaka ktorému by ten život viac stál za to. Ľudia hovoria o tom ako potešia iných a myslím si že kvôli tomuto sa vytráca ten moment prekvapenia. Ak niečo sa vo mne deje obyčajne je to signál že musím nad tým čo robím premýšľať. Musím premýšľať že či vo svojom živote niekde pridám alebo uberiem. Občas sú veci na ktoré neviem veľmi odpovedať a často je to odo mňa príliš očakávané. Je mi podsúvané že sa hnevám alebo že som smutný, ale v skutočnosti sa na nikoho nehnevám a ani nemusím byť smutným. Ak cítim vo svojom živote nejakú vnútornú emóciu tak mám na ňu vždy jasný dôvod a nebudem riešiť že či tomu bude ktokoľvek rozumieť. Keď budem plakať alebo ma bude trápiť tak chcem aby to bolo akceptované. Ak príde úzkosť tak jednoducho tiež sa nebudem brániť. Lebo môžem mať úzkosť čo znamená že sa môže prejaviť jeden z mojich vnútorných strachov. Preto sa to čo cítim niekedy príliš zľahčuje a učím sa s tým vnútorne popasovať. Myslím si že aj mnoho opakujúcich sa otázok nie vždy dokáže pomôcť k tomu si nejakým spôsobom utvoriť mienku, ale napriek tomu sú potrebné. Ja sa samozrejme dokážem tešiť z maličkostí ale nechcem to dokazovať hlukom. Chcem to dokázať tým že niečo naozaj robím a to mi v skutočnosti naozaj stačí. Lepšie je pútať pozornosť správnymi činmi čo ma reálne niekam posunú. Ale zároveň je potrebné si priznať ak to niekedy nepôjde. Preto je pre mňa dôležité aby sa tá sebareflexívna pravda zo mňa nikdy nevytratila. Ak budem niečo robiť tak budem vedieť že si za tým naozaj stojím. Som rád že boli veci vďaka ktorým sa inak pozerám na svet a všetko je oveľa lepšie ako predtým.

Pri písaniu článku som počúval skladbu Nightcore – Perfect 10.

Všetci hľadáme spôsob ako priznať že v živote nemusí byť všetko v poriadku. Občas celé toto obdobie naruší jedna bublina ktorá po určitej chvíli praskne. Aj ja to tak niekedy cítim že nie vždy všetko môže byť len radostné. Uvedomujem si že vo svete môžu existovať momenty kedy sa na niektoré veci cítime sami. Niekedy môže prísť bezmocnosť ktorá dokáže zviazať človeku ruky. Občas prídu dni kedy aj ja mám úzkosť a mám pocit že mi s tým nie každý dokáže pomôcť. Sú momenty kedy si sám reálne priznávam že nie som takým silným ako vyzerám. Môže ma čokoľvek zlomiť aj okamihy keď vycítim že niečo nie je naozaj v poriadku. Keď sa ľudia neustále hádajú a rozoberajú často pre mňa až príliš nepochopiteľné veci tak ma to vnútorne bolí. Cítim že sa spoločnosť v našom živote príliš rozdelila a jeden od druhého sa vzďaľujeme. Nedeje sa to úplne všade, len sa problémy jednoducho neriešia s pokojom a hnevom. Jednoducho sa hnev pre ľudí stal určitým hnacím motorom a odnesú si ho aj tí ktorých sa tie problémy netýkajú. Preto neriešim určité názory na spoločenské dianie a ani sa nesnažím si vytvoriť nejaký názor. Lebo si myslím že keby to tak naozaj mám robiť tak ma väčšina ľudí znenávidí. Už cítim že nie je potreba komukoľvek niečo dokazovať a seba v niečom utvrdzovať. Uvedomil som si že niektoré moje pocity sú rozdielne od tých ostatných ľudí. Niekedy sú momenty kedy cítim určité pochybnosti že či ľudia vôbec majú v živote nejaké dobré úmysly. Občas sa musím nejakým spôsobom sám uisťovať že je všetko naozaj v poriadku. Ja viem že sú tu ľudia čo ma budú mať vždy radi a podporovať ma. Ale uvedomujem si že kedykoľvek môžem ich sklamať alebo som ich už sklamal. Chápem že sú to také paralely života ktoré sa reálne budú diať a nezabránim im. Ale je potrebné si ich priznať a reálne im čeliť. Pravdepodobne vďaka tým situáciám sa stávam oveľa múdrejším a pokojnejším človekom. Prídu momenty kedy niečo cítim, ale potom ma to dokáže prejsť a idem ďalej. Idem ďalej bez výhovoriek a bez hľadania viny v niekom inom. Som vďačný za každého človeka ktorý ma v živote niečo naučil. Viem že nech čokoľvek urobím tak budem vedieť že bol za tým dobrý úmysel. Som rád za túto časť života, lebo pri nej si uvedomím že som tiež len človekom ako každý z nás.

Pri písaní článku som počúval skladbu The Neighbourhood – The Beach.

Toto je časť môjho ja ktorá určite je omnoho pozitívnejšia než si všetci myslia. Lebo verím že v spoločnosti dokáže existovať veľké množstvo dobra ktoré človeka niekam posunie. Aj ja cítim že to dobro môže človeka ako takého niekam posunúť. Samozrejme ľudská dobrota musí byť prejavená činmi a tým že ak vieme niekomu pomôcť tak mu jednoducho pomôžeme. Mám rád ľudí bez ohľadu na to či sa hnevajú alebo majú v sebe šťastie. Možno viac než oni mňa, ale napriek tomu som za to vďačný. Sú ľudia ku ktorým som si dokázal vytvoriť o niečo hlbšie a silnejšie puto. Sú ľudia pri ktorých môžem povedať že sú naozaj mojimi kamarátmi. A je ďalšia skupina ľudí ktorých rešpektujem, ale nevytvoril som si s nimi žiadne puto a náklonnosť. Nie je o tom či sa z niekým rozprávam viac alebo menej, musí tam byť určité ľudské prepojenie. Musí to byť prepojenie že si dokážu rozumieť aj bez slov. Nie je vždy jednoduché si nájsť cestu ku každému človeku cestu a ja som si v rámci toho prešiel dlhou cestou. Viem že aj mám niekoho rád tak za tým nie je nejaká vypočítavosť. Vychádzam s každým rovnako a podľa svojich vlastných možností ktoré mám. Nehrám sa na niekoho kým nie som a radšej som lojálnym. Preto si myslím že to z určitými ľuďmi dokázalo naozaj vydržať. A je množstvo pozitívnych ľudí ktorým ďakujem že vo mňa stále veria a chápu ma. Oni ma psychicky dokázali najviac podržať a dať mi nádej v okamihoch keď sa niekedy podceňujem a pochybujem o sebe. Sú to ľudia ku ktorým môžem byť stopercentne úprimný a nenahnevajú sa na mňa. Som rád za každého človeka čo ma dokázal v živote niečo skutočne naučiť. Vďaka tomu som sa dokázal posunúť a ísť nejakým spôsobom ďalej. Mám rád každého človeka rovnako aj ľudí čo sa môžu na mňa hnevať. Bez ohľadu či v živote dostanem nejaké polená pod nohy alebo nie sa snažím nezatrpknúť. Žijem skôr v láske a v pokoji to je vlastne podstata môjho života a na tom sa nič nezmení.

Pri písaní článku som počúval skladbu Manchzz – I Love You.

Občas cítim že sú okamihy kedy pred niečím skutočne utekáme. Pravdepodobne je to kvôli nejakej vnútornej obave s toho ako by to zobrali. Aj ja si uvedomím že žijem vo svete kde je náročné demonštrovať svoju vlastnú silu. Premýšľam často o tom že či dobro v našej spoločnosti naozaj má význam alebo ho ľudia budú zneužívať. Pri debate s pár ľuďmi pri ktorých som na úplne rovnakej vlne mi pomáha prísť na určité poznanie. Že dobro má zmysel ak má zmysel ho z niekým šíriť. Uvedomujem si že aké je to v tejto spoločnosti hľadať svoje miesto. Niekedy je to ľahké a inokedy to dokáže byť aj úplne zložité. Len čoraz viac cítim že sa hádať alebo hnevať prestalo pre mňa mať absolútny zmysel. Pre mňa má zmysel pokoj a pokora, lebo bojovať voči určitým veciam sa veľmi neoplatí. Žijem tak aby som nemusel o určitých veciach premýšľať, ale občas sa filozofickým úvahám nevyhnem. Niekedy prídu dni kedy prichádzajú obavy o to či mi niekto niečo nevykričí. Ja niekedy nemám ako odhadnúť že či som niečo urobil dobre alebo zle. Nie vždy čakám za všetko pochvalu alebo uznanie, ale sú dni kedy vstávam s tým či sa na mňa niekto nenahnevá. Preto je v živote náročné byť dobrým človekom keď si ľudia budú môcť ľahšie nájsť zámienku ako sa správať zle. Ale napriek všetkému sa nenechám odradiť lebo pokoj a dobro je potrebné šíriť. Robím to pre tých čo tomu môjmu dobru naozaj rozumejú a posúvajú ma vpred. Kvôli tým ľudom nikdy nebudem utekať a budem všetkému okolo seba čeliť.

Počúval som pri písaní skladbu od Rise Against – Prayer Of The Refugee.

V živote je dôležité aby sme v ňom dokázali nájsť impulz. Aby sme skôr hľadali tie dobré veci ktoré robia človeka jedinečným. Lebo v skutočnosti že nádej ktorú máme okolo seba nás môže robiť lepšími ľuďmi. Už len stačí prejaviť to dobro ktoré v sebe naozaj máme. Bez ohľadu na všetky okolnosti treba hľadať v ľuďoch veci ktoré sú krásne. Treba veriť v to že nikto okolo nás nie je naozaj zlým. Aj ja bez ohľadu na to že stretávam okolo seba rôzne typy ľudí v ich dobro neprestávam veriť. Nikdy neprestanem veriť že nádej, viera a láska tu vždy budú okolo nás. Lebo keď sa v živote nikdy nevzdáme a budeme kráčať za tým po čom naše srdce budeme šťastnými ľuďmi. Keď nebudeme kráčať sami, ale z niekým tak náš svet bude omnoho lepším miestom. Je potrebné aby sme ľudí okolo robili šťastnými len tak pre radosť. Lebo aj keď v živote príde búrka tak zasvieti slnko. Šťastie je omnoho silnejšie než nejaké pochybnosti ktoré niekedy môžeme mať. Niekedy je omnoho dôležitejšie mať pokoru a žiť v pokoji. Lebo v skutočnosti len na maličkostiach naozaj záleží. Všetko pozlátko časom zmizne, ale je dôležité vo vnútri zostane. Preto je potrebné využiť čas ktorý v skutočnosti máme, lebo potom sa veci nemusia opakovať. Využime tie dobré momenty vďaka ktorým sa budeme cítiť omnoho lepšie. Namiesto dlhého čakania využime príležitosti ktoré v živote budeme mať. Naložme tak zo životom aby sme si mohli povedať že náš život má skutočne zmysel.

Dnes som písal pri skladbe ktorú vydali Kollárovci – Nádej, viera, láska.

Tento posledný moment je pre mňa určitou oslavou toho za čím si stojím. Verím tomu že všetko čo sa deje má svoj prirodzený dôvod a snažím sa to akceptovať. Uvedomujem si že sám sa snažím vytvárať určitú atmosféru života. Nájsť šťastie v iných ľuďoch pri ktorých viem že ma dokážu podržať. V jeden okamih som zavrel oči a predstavil si že z ľuďmi tancujem na tanečnú hudbu. Že tam znie trance a oslavujeme okamih kedy nastal v našej spoločnosti skutočný pokoj. Keď sme oslavovali zrod nového sveta kde neboli hádky a problémy. Lebo to šťastie bolo čoraz silnejšie cítiť z ľudskej duše. Aj ja som to tak cítil že všetko oveľa lepšie. Lebo raz takýto svet príde, ale neviem povedať kedy to bude. Príde svet kde všetci budeme tancovať radosťou a bude to náš najkrajší tanec. Možno nebude všetko také ako predtým, ale bude to iné a budeme skúsenejší. Pochopíme že budeme kráčať odlišnou ale za to lepšou cestou kde budeme múdrejší. Hovorím sa že dvakrát do tej rieky nevstúpime, ale nebude to pravda. Vstúpime tam toľkokrát kým neprídeme na to čo je pre nás správne. Vždy nech budeme kráčať kamkoľvek tak nás to navedie na správnu cestu. Lebo to spoločne dokážeme bez ohľadu na všetky okolnosti ktoré nás môžu čakať.

Počúval som pri písaní Slyder – Neo (The One).

Moment pravdy – tretia séria – 7. časť

10. októbra 2021

Tento posledný moment je pre mňa určitou oslavou toho za čím si stojím. Verím tomu že všetko čo sa deje má svoj prirodzený dôvod a snažím sa to akceptovať. Uvedomujem si že sám sa snažím vytvárať určitú atmosféru života. Nájsť šťastie v iných ľuďoch pri ktorých viem že ma dokážu podržať. V jeden okamih som zavrel oči a predstavil si že z ľuďmi tancujem na tanečnú hudbu. Že tam znie trance a oslavujeme okamih kedy nastal v našej spoločnosti skutočný pokoj. Keď sme oslavovali zrod nového sveta kde neboli hádky a problémy. Lebo to šťastie bolo čoraz silnejšie cítiť z ľudskej duše. Aj ja som to tak cítil že všetko oveľa lepšie. Lebo raz takýto svet príde, ale neviem povedať kedy to bude. Príde svet kde všetci budeme tancovať radosťou a bude to náš najkrajší tanec. Možno nebude všetko také ako predtým, ale bude to iné a budeme skúsenejší. Pochopíme že budeme kráčať odlišnou ale za to lepšou cestou kde budeme múdrejší. Hovorím sa že dvakrát do tej rieky nevstúpime, ale nebude to pravda. Vstúpime tam toľkokrát kým neprídeme na to čo je pre nás správne. Vždy nech budeme kráčať kamkoľvek tak nás to navedie na správnu cestu. Lebo to spoločne dokážeme bez ohľadu na všetky okolnosti ktoré nás môžu čakať.

Počúval som pri písaní Slyder – Neo (The One).

Anjeli – krátka myšlienka / Angels – a short thought

9. októbra 2021

Sú tu anjeli bez krídel čo nad človekom jednoducho držia ochrannú ruku. Cítim ich na svojej hrudi a viem že pri nich nebudem úplne sám. Lebo mi dodajú presne ten vnútorný pokoj ktorý v skutočnosti potrebujem. Viem že nech čokoľvek urobím tak za mnou stoja a akceptujú ma takého aký v skutočnosti som. Bez ohľadu na všetky okolnosti viem že sa dá byť silným v tejto spoločnosti. Kvôli tým ľudom čo mi dávajú lásku bez ohľadu na to že by za to niečo chceli sa oplatí žiť. Občas prídu obavy a pochybnosti či niektoré veci v živote zvládnem. Ale viem že bez ohľadu na všetky okolnosti ma má niekto rád. Dokážem ísť ďalej bez ohľadu či je tá správna skupina ľudí blízko alebo ďaleko. Mnoho ľudí sú u mňa anjeli bez krídel čo ma vždy podporujú v každom období. Ďakujem každému kto túto krátku myšlienku a pochopil že je to pre každého kto má dobré srdce. Lebo s takouto skvelou skupinou ľudí môžem v skutočnosti kráčať týmto svetom.

Anglická verzia

There are angels without wings who simply hold a protective hand over man. I feel them on my chest and I know I won’t be completely alone with them. Because they give me exactly the inner peace I really need. I know that no matter what I do, they stand behind me and accept me as I really am. Regardless of all the circumstances, I know he can be strong in this society. Because of the people who give me love, no matter what they want for something, it pays to live. Sometimes there are worries and doubts or I can do some things in life. But I know that no matter what the circumstances are, someone likes me. I can go on whether the right group of people is near or far. Many people have angels without wings that always support me at all times. Thank you to everyone for this brief idea and to understand that it is for everyone who has a good heart. Because with such a great group of people, I can actually walk in this world.

Na pokraji cesty

8. októbra 2021

Na pokraji cesty kráčam niekam kde je skutočný pokoj. Kde sú len upokojujúce zvuky plné nádhernej aury. Kráčam cestou pri ktorej viem že ma obklopí náruč pokojných zvukov. Keď kráčam v pokoji, tak viem že idem tam kde je oáza pokoja. Niekedy okolitým zvukom dokážem rozumieť viac než čomukoľvek inému. Robí ma to šťastným počuť všetko čo robí našu zem tak nádherným miestom. Zvuky vtákov, vody a mnoho ďalších zvukov upokojujú moju dušu. Upokojujú ma okamihy ktoré sa dejú samostatne a nezávisle od seba. Lebo viem že prichádzam na to že ako som zo svojim vnútrom prepojený. Zatvorím oči a predstavím že som na nejakom inom mieste kde je ten svet pokojnejší. Že na danom svete nie som nikým súdený, ale viac chápaný. Na pokraji cesty som našiel to čo som inde nedokázal reálne nájsť. Vonkajší svet je iný, miestami zvláštny a plný neistoty. Ten vnútorný svet tam je všetko čo v skutočnosti človek môže potrebovať. Ľahšie dokážem nájsť pravdu v tom vnútornom svete a pochopiť že kto je skutočne tým správnym človekom. Aj ASMR mi pomohlo to pochopiť že je potrebné ísť do omnoho silnejšej hĺbky. Keby ho nepočúvam tak sa znova dostanem presne tam kde nechcem byť. Radšej sa budem snažiť preniknúť do hĺbky, ako hľadať niečo vo vonkajšom svete kde možno nenájdem to čo by som chcel nájsť. Lebo dôležité je hľadať pravdu vo svojom vnútri a potom prídeme na to akú hodnotu má náš život. Je to jednoduchšie než si sami v skutočnosti myslíme.

Sami pre seba / Alone for yourself

7. októbra 2021

Čoraz častejšie prichádzam na to že človek musí si nájsť čas pre seba. Musí viac sa spojiť zo svojim vnútorným svetom aby našiel presne to čo potrebuje. Aj ja to tak cítim a viem že do hĺbky chápem čo sa skutočne deje. Viem že si často musím dať rande sám zo sebou, počúvať viac svoje vlastné vnútro. Narodil som sa preto aby nejakým spôsobom napĺňal svoje poslanie ktoré mám. Snažím sa žiť tak aby som nemusel zo svojimi starosťami obťažovať iných. Na niektoré veci je potrebné aby som prišiel sám a bez nejakej pomoci a návodu. Šťastie si v živote musí každý vytvoriť sám aby sa dostal tak kam reálne potrebuje.

Som vďačný za okamihy kedy môžem sám o určitých veciach premýšľať. Že sám jedine dokážem preniknúť do svojho vlastného vnútra. Pochopiť že všetko čo sa deje má svoj prirodzený dôvod. Ja mnoho vecí v živote robím preto, lebo chcem aby moje myšlienky boli užitočné. Nie všetci rozumejú tomu že som introvert a to že si každú myšlienku potrebujem premyslieť. Cítim že všetko čo mám v hlave môže ovplyvniť nielen mňa, ale aj ostatných ľudí okolo mňa. Ja často cítim že sa k určitému pocitu dokážem vrátiť keď zavriem oči. Keď na chvíľu dokážem opustiť vonkajší svet a viac sa premiestniť do svojho vlastného vnútra.

Je jedna skvelá meditácia ktorú počúvam a kde je vyjadrené že sa dá kedykoľvek ku tomu pocitu v nej vrátiť. A myslím si že ku mnohým pocitom sa vraciam lebo sú príliš živé. Lebo niekedy ako môžu byť radostné, tak zároveň môžu byť aj bolestivé. Uvedomujem si že v niektorých okamihoch ma môžu slová raniť aj keď nedám najavo že sa ma dotkli. Ale nejako vo svojom vnútri vždy odpustím, lebo si uvedomím že nemá význam kohokoľvek súdiť. Aj pri filme Chatrč som to pochopil, že aj keď nám v živote niekto ublíži nemôžeme mu to oplatiť rovnakou mincou. Keď príde nejaká ťažká a miestami až traumatická situácia trvá veľmi dlhý čas kým sa s ňou vyrovnáme. Pochopíme že po určitom čase sa tá rana ktorú môžeme mať na duši zmenší. Precitneme a odpustíme ľudom ak nám nejako dokázali ublížiť len sme im to nikdy nedokázali povedať.

Začal som počúvať ambientné skladby lebo mi vždy pomáhajú nájsť východisko. Nech cítim vo svojom živote akúkoľvek neistotu viem že sa dá s toho dostať. Viem že tu budú aj tí dobrosrdeční ľudia vďaka ktorým dokážem rásť. Cítim že keď nad niektorými vecami premýšľam samostatne Lebo keď je človek z niekým tak na to nepríde okamžite. Keby sme viac počúvali svoje vnútro nie iba to čo nám hovoria druhí ľudia všetko by bolo lepšie. Ak majú ľudia z niečím problém, tak je to v skutočnosti len ich problémom. Snažím sa neobťažovať svoje okolie vecami lebo nevidím v tom absolútne žiaden zmysel. Lebo hlbšie premýšľam o živote a o určitých následkoch.

A ani sa necítim vyčerpaný ak robím niečo čo ma v skutočnosti baví. Lebo moja vnútorná sila vďaka nej hlbšie spoznávam samého seba. Myslím si že na pokraji toho všetkého existuje silné vnútro. Ja som šťastný ak svoje pocity mám v skutočnosti s kým zdieľať. Ak cítim že niekto mojim pocitom naozaj rozumie a nie som v tom sám. Môj vnútorný svet je tak bohatým že sa nemám kedy nudiť. Vždy nájdem niečo vďaka čomu prídem na úplne iné myšlienky. Asi toto je moje poslanie hľadať neustále nové spôsoby ako správne žiť svoj život.

Čim sme starší prichádzame na to že je potrebné aby sme tu boli sami pre seba. Aby sme sami našli niečo čo prinesie do nášho života vnútorný mier. Ja som svoj pokoj našiel v komunite pokojných ľudí a v hudbe. Lebo cítim že toto je tá správna cesta ktorou mám ísť. Cesta na ktorej dokážem nájsť svoje vnútorné šťastie je pre mňa tou správnou. Lebo na nej budú ľudia pri ktorých viem že ma skutočne podporia. A za to budem vždy veľmi vďačný. A to ma vnútorne bude vždy veľmi tešiť že mám okolo tých najlepších ľudí čo sú tu so mnou.

Teší ma že som sa dostal do tohto pre mňa dôležitého štádia života. Kedy si viac uvedomujem že mnoho ľudí skutočne stojí za mnou. Či v reálnom a aj vo virtuálnom priestore ich mám dostatok. Lebo do môjho vlastného vnútra môže kráčať len s tými správnymi priateľmi. Lebo na ceste viem že sa dostanem k tomu správnemu cieľu. A napriek tomu mnoho ľudí by si mali nájsť čas sami na seba. Mali viac premýšľať nad svojimi myšlienkami a nad tým ako sa dá ísť ďalej. Lebo nie je nič krajšie ako len zatvoriť oči a prepojiť svoju dušu z vnútorným svetom.

Anglická verzia (English Version)

More and more often I find that one has to find time for oneself. He needs to connect more with his inner world to find exactly what he needs. I feel that way too and I know that I understand in depth what is really going on. I know I often have to date myself, listen more to my own insides. I was born to fulfill my mission in some way. I try to live so that I don’t have to bother others with my worries. For some things I need to come up alone and without some help and instructions. Everyone has to create happiness in life in order to get where they really need it.

I am grateful for the moments when I can think about certain things myself. That I can only penetrate into my own interior. Understand that everything that happens has a natural reason. I do many things in life because I want my thoughts to be useful. Not everyone understands that I’m an introvert and that I need to think about every thought. I feel that everything I have in my head can affect not only me, but also other people around me. I often feel that I can return to a certain feeling when I close my eyes. When I can leave the outside world for a while and move more into my own interior.

There is one great meditation that I listen to and where it is expressed that one can return to that feeling at any time. And I think I come back to many feelings because they are too alive. Because sometimes as they can be joyful, they can also be painful. I realize that at some point my words can hurt me, even if I don’t show that they touched me. But somehow I always forgive myself inside, because I realize that it doesn’t make sense to judge anyone. Even with the film Chatrč, I understood that even if someone hurts us in life, we can’t repay it with the same coin. When a difficult and sometimes traumatic situation comes along, it takes a very long time to deal with it. We will understand that after a certain time, the wound we may have on our souls will decrease. We will wake up and forgive people if they have somehow hurt us, we have never been able to tell them.

I started listening to ambient songs because they always help me find a way out. No matter how insecure I feel in my life, I know I can get over it. I know that there will be those kind-hearted people thanks to whom I can grow. I feel that when I think about some things on my own, because when a person is someone, it doesn’t come to that immediately. If we listened more to our insides, not just what other people tell us, everything would be better. If people have a problem with something, then it’s really just their problem. I try not to bother my surroundings with things because I see absolutely no sense in it. Because I think more deeply about life and certain consequences.

And I don’t even feel exhausted if I do something that I really enjoy. Because, thanks to her, my inner strength gets to know myself more deeply. I think there is a strong inside on the verge of it all. I’m happy if my feelings I really have with whom to share. If I feel that someone really understands my feelings and I’m not alone in it. My inner world is so rich that I never get bored. I always find something that brings me to completely different ideas. Probably this is my mission to constantly look for new ways to live my life properly.

The older we get, the more we need to be here for ourselves. So that we can find something for ourselves that will bring inner peace to our lives. I found my peace in the community of peaceful people and in music. Because I feel this is the right way to go. The path on which I can find my inner happiness is the right one for me. Because there will be people on it who I know will really support me. And I will always be very grateful for that. And internally, I will always be very happy to have around the best people who are here with me.

I am glad that I have reached this important stage of my life. When I become more aware that many people are really behind me. Whether in real or in virtual space, I have enough of them. Because he can only walk inside me with the right friends. Because on the way, I know that I will get to the right destination. And yet many people should find time for themselves. They had to think more about their thoughts and how to move on. For there is nothing more beautiful than just closing your eyes and connecting your soul to the inner world.

V tichosti / In Silence

6. októbra 2021

Mám pocit že nie sú potrebné slová,

len v tichosti bude moja duša pokojná,

už nechcem kohokoľvek vo svojom živote sklamať,

nechcem svojimi myšlienkami nejako ľudí rozrušiť,

viem že v živote treba niečo povedať aby reč nestála,

aby mnohých ľudí moja odpoveď reálne upokojila,

všetko je v poriadku veta ktorú si stále vravím,

sú okamihy kedy nad mnohými myšlienkami premýšľam,

či robím niečo správne alebo nie na to neviem prísť,

občas mám pocit že sám seba potrebujem nájsť,

bolo príliš veľa momentov ktoré ma vo vnútri mrzia,

viem že mnohé veci v živote sa už nikdy nenapravia,

ani jedno prepáč alebo mrzí ma to nezmení určitý následok,

viem že vo svojom živote nie som úplne skvelý človek,

v živote sa mýlim a viem že nie som v tom úplne sám,

z niektorými vecami si v živote nejako poradím,

verím tak v iných ľudí že som prestal veriť v seba samého,

niekedy by som najradšej v tichosti dokázal šíriť dobro,

občas musím bojovať s tým že ľudia majú odlišné názory,

aj za cenu že to vo vnútri môže zanechávať jazvy,

vždy budem iný a je len pár ľudí čo tomu bude rozumieť,

už v týchto okamihoch vždy dokázali pri mne stáť,

snažím sa žiť šťastne aj keď prídu stresové situácie,

keď cítim že tlačiť nejako na človeka nie je správne,

vždy budem žiť vo svojom vlastnom svete bez ohľadu na okolnosti,

som šťastný keď sa nájdu ľudia čo tomu skutočne porozumeli,

vnútorný svet je pre mňa veľmi bohatým na myšlienky a nápady,

ľudí ktorých do neho pustím viem že mi dodávajú množstvo psychickej podpory,

Anglická verzia (English Version)

I feel that words are not needed,

only in silence will my soul be at peace,

I don’t want to disappoint anyone in my life anymore,

I don’t want to upset people with my thoughts,

I know something has to be said in life so that the speech doesn’t stop,

so that many people can really be reassured by my answer,

everything is fine the sentence I’m still saying,

there are times when I think about many thoughts,

whether I’m doing something right or not, I can’t figure it out,

sometimes I feel like I need to find myself,

there were too many moments I’m sorry inside,

I know many things in life will never be fixed,

not one sorry or I’m sorry it won’t change a certain consequence,

I know I’m not a great person in my life,

I’m wrong in life and I know I’m not completely alone in that,

I can handle some things in life,

I believe in other people so much that I stopped believing in myself,

Sometimes I’d rather be able to spread good in silence,

sometimes I have to fight with people having different opinions,

even at the cost of leaving scars inside,

I will always be different and there are only a few people who will understand,

they have always been able to stand by me in these moments,

I try to live happily even when stressful situations come,

when I feel that putting pressure on a person is not right,

I will always live in my own world, no matter the circumstances,

I’m happy to find people who really understood that,

the inner world is very rich to me for thoughts and ideas,

I know the people I let into it that they give me a lot of psychological support,